Tekninenlautakunta, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viemärilaitoksen hoitaja

PADDno-2020-90

Valmistelija

 • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen viemärilaitosta hoitaa vastuullisena henkilönä puhdistamonhoitaja. Hänen toimintakenttänsä on viime vuosien aikana laajentunut siten, että hän vastaa kaikista viemärijärjestelmien osien toiminnasta vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella kunnan alueella. 

Viemärilaitos koostuu jätevedenpuhdistamosta, runkoviemäreistä sekä jätevedenpumppaamoista sekä näiden ylläpitoon ja korjauksiin kuuluvista rakennuksista sekä kalustoista. Myös hälytinlaitteistot, tietokoneohjelmat  ja ohjelmien vaatima tieto- ja muu konekanta kuuluvat viemärilaitoksen omaisuuteen.

Vastuuseen ja tehtäväkenttään nähden puhdistamonhoitajan tehtävänimike ei vastaa nykyistä työnkuvaa, vaan totuuden mukainen nimike olisi viemärilaitoksen hoitaja. Viemärilaitoksen hoitajalla on kokonaisvastuullinen toimi. Hoitaja vastaa koko viemärilaitoksen toiminnasta taloudellisine vastuineen sekä esimiesvastuineen.

Viemärilaitoksen hoitajan tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

 • viemäriverkostoon ja koneistoihin sekä muihin prosesseihin liittyvien saneerauksien tarvesuunnittelu ja tilaaminen
 • jälkiliittymien toteutus
 • jäteveden puhdistamisen prosessin toimivuudesta vastaaminen
 • jäteveden siirtoon liittyvistä pumppamojen sekä verkostojen ennakkohuolloista vastaaminen
 • näytteenotot puhdistamolla ja verkostoissa
 • olla ympäristöviranomaisten yhteyshenkilö yhdessä kunnan terveystarkastajien sekä ympäristösihteerin kanssa
 • raportointi viranomaisille
 • käyttömestarin sijaisena toimiminen hänen lomiensa aikana puhdasvesipuolella
 • tekninen päivystys

Viemärilaitoksen toiminta on luvanvaraista ja viranomaisten toimesta tiiviisti valvottua toimintaa. Sen hoitaminen on erittäin vastuunalaista työtä, josta tulisi saada asianmukainen korvaus. 
Hallintosäännön 42§ mukaan kunnanhallitus päättää viran perustamisestaja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta esittään kunnanhallitukselle  puhdistamon hoitajan tehtävänimikkeen muutosta viemärilaitoksen hoitajaksi edellä mainituin ehdoin. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puhdistamonhoitaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).