Tekninenlautakunta, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kankaantien katusuunnitelma

PADDno-2019-50

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 § 118 päättänyt että

Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi katusuunnitelman laatimisen Kankaantielle valtuuston 7.11.2016 hyväksymän asemakaavan mukaisesti. Mikäli suunnitelma valmistuttuaan sitä edellyttää, tullaan istutuksia siirtämään. 

Ehdotus

Esittelijä

Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Tilataan Kankaantien katusuunnitelma Ramboll Finland Oy:ltä joka parhaillaan laatii Mainiemen-Laivarannan asemakaavaa ja tulevaisuudessa katusuunnitelmaa kaavoitus alueelle. Kankaantie sijaitsee nyt kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä, näin  katusuunnitelmat olisivat yhtenevät ja asiantuntijoiden selvitykset hyödynnettävissä molempiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.8.2019 § 118, että se antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi katusuunnitelman teettämisen Kankaantielle valtuuston 7.11.2016 hyväksymän asemakaavan mukaisesti. Kankaantien katusuunnitelma tilattiin Ramboll Finland Oy:ltä, joka laati läheistä Mainiemen-Laivarannan asemakaavaa ja pystyi hyödyntämään samaa lähtöaineistoa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Kankaantien katusuunnitelman ja asettaa sen nähtäville MRA 43§n mukaisesti.

Päätös

Päätettiin jättää asia pöydälle, lisäselvityksiä varten lähinnä istutusten osalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).