Tekninenlautakunta, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Sataman venepaikkojen hinnoittelu 2021

PADDno-2019-80

Valmistelija

 • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Perustelut

Satamayrittäjän tulee toimittaa vuosittain tekniselle lautakunnalle kirjallisesti kausipaikkahintaluettelo 15.9. mennessä.

Satamayrittäjä  on toimittanut tekniselle lautakunnalle esityksen kausipaikkojen hinnoista vuodelle 2021.

Hintoja korotetaan elinkustannusindeksiä vastaavasti vuosittain. Mikäli pisteluku on alempi, kausipaikkahintaa ei kuitenkaan alenneta. (2019:08=1973, 2018:08=1951, korotus 1,01%)

Hinnaston hinnat sis. alv. 24%.

 

Kausipaikkatyypit

 

ranta

 

0  

(max koko 2,0 x 5,0m)

 

1

(max koko 2,2 x 6,0m)

 

2

(max koko 2,5 x 7,5m)

 

3

(max koko 3,0 x 9,0m)

 

4

(max koko 3,5 x 11,0m)

 

5

(max koko 4,0 x 12,5m)

Kausipaikan hinta/veneilykausi

67,-

227,-

278,-

340,-

401,-

462,-

514,-

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy kausipaikkahinnoittelun taulukon mukaisesti venepaikoille 2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kullas Marina, kh

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00