Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2021

PADDno-2022-95

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Tapola, hallintojohtaja, janne.tapola@padasjoki.fi

Kuvaus

Kuntalaki 410/2015

113 § Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

114 § Konsernitilinpäätös

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

115 § Toimintakertomus

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Padasjoen kunnassa talousarvion sitovuustasona valtuustoon nähden ovat käyttötalouden osalta kunkin tulosalueen nettomenot. Investointien osalta valtuusto on hyväksynyt yli 200.000 euron suuruiset hankkeet. Pienten talonrakennushankkeiden sekä muiden investointien osalta valtuusto on vahvistanut kokonaismäärärahat, jotka sitovat teknistä lautakuntaa. 

Tilinpäätöskertomus on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus:

1.  esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilikauden tulos, 786.962,35 euroa, käsitellään seuraavasti: Tilikauden tulokseen lisätään poistoeron muutos (-78.602,97 euroa) ja varausten muutos (283.696,00 euroa). Edellä mainittujen kirjausten jälkeen muodostuu tilikauden ylijäämäksi 992.054,38 euroa, joka siirretään taseen yli- / alijäämätilille.

3. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi sekä

5. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuustokäsittelyä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

  • Minna Havia-Niemi, tilintarkastaja, minna.havia-niemi@bdo.fi

Kuvaus

          Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Ojala, asko.ojala@padasjoki.fi

  1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
  2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi, ja
  3. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2021.

Päätös

Ehdotus hyväksytiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).