Tarkastuslautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Sidonnaisuusrekisteri

PADDno-2020-289

Valmistelija

  • Varpu Vilkko, varpu.vilkko@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan on tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ne edelleen valtuustolle tiedoksi. Ilmoitus julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 lukien.

 

Hallintojohtaja on lähettänyt ilmoitusvelvollisille sähköpostin 3.9.2020 ja pyytänyt ilmoittamaan 25.9.2020 mennessä tarvittavista muutoksista sidonnaisuusrekisteriin.

Hallintojohtaja käy läpi sidonnaisuustietojen päivitykset.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta:

  • hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset ja niiden muutokset
  • pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:
  • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset ja niiden muutokset valtuustolle tiedoksi
  • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös

Hyväksyttiin saadut sidonnaisuusilmoitukset ja niiden muutokset sekä päätettiin saattaa ne valtuustolle tiedoksi ja julkaistavaksi kunnan kotisivuilla.

Tiedoksi

valtuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).