Sivistyslautakunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ulkomaanmatka-anomus

PADDno-2019-77

Valmistelija

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnalle saapui seuraava ulkomaanmatka-anomus:

ANOMUS ERASMUS+ -HANKKEEN GOALS-PROJEKTIN VIRKAMATKOIHIN LUKUVUODELLE 2019 - 2020

"Suomen, Viron ja Latvian Nuori Yrittäjyys -toimistot tekivät viime keväänä EU:lle yhteisen hankehakemuksen, jolle myönnettiin elokuussa kolmivuotinen Erasmus+ strategisen kumppanuushankkeen rahoitus (300 000 euroa). Suomen NY-toimisto kutsui Suomesta mukaan yhteistyökouluina Padasjoen lukion, Vihdin lukion, Etu-Töölön lukion ja Hämeenlinnan lyseon lukion. Me edellä mainittujen koulujen neljä yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettajaa olemme olleet mukana kirjoittamassa NY-toimistojen kanssa hankehakemuksen pedagogisia sisältöjä ja tavoitteita. Olen saanut sekä hankehakemuksen kirjoittamiseen että hankkeeseen osallistumiseen esimiesteni luvan. Projekti matkoineen on kirjattu myös lukion lukuvuoden 2019 - 2020 toimintasuunnitelmaan. 

Kyseessä on yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen yrittäjyyteen painottuva sekä YK:n Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjautuva kansainvälinen yrittäjyyskasvatusprojekti GOALS (hankkeen virallinen nimi on Social Entrepreneurship Student Companies in the Baltic Sea Region) Suomen, Viron ja Latvian välillä. Hankkeen organisoiva, johtava ja hallinnoiva taho on Suomen Nuori Yrittäjyys ry. Kumppanuusstrategian vaatimusten mukaan kaksi muuta organisoivaa tahoa ovat Viron ja Latvian NY-toimistot. Projekti alkoi 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2022.

Kaikki kolme NY-toimistoa on kutsunut mukaan haluamansa neljä tai viisi keskiasteen koulua, joissa yrittäjyyskasvatus on vankalla pohjalla ja joiden yrittäjyyskasvatuksen opettaja pystyy toimimaan projektissa ohjaavana opettajana kansainvälisille nuorten yrityksille sekä tekemään projektin aikana yrittäjyyskasvatukseen oppimateriaaleja. Oppimateriaaleja tehdään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa, ja ne tulevat kolmen maan opettajille vapaasti käyttöön ja hyödynnettäväksi lopullisesti vuonna 2022. Suomen oppimateriaalit tullaan tekemään huomioimalla jo tulevan lukion opetussuunnitelman 2021 tavoitteet yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen vahvistamisesta. Yhteensä projektiin osallistuu joka vuosi 60 nuorta kolmesta maasta sekä 15 opettajaa/NY-toimistojen edustajaa.

Mikäli mitään yllättävää ei tapahdu, seuraavan kolmen vuoden aikana joka vuosi projektiin pääsee neljä lukiolaistamme. Opiskelijat toimivat lukuvuoden aikana NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmalla pyörivissä kansainvälisissä nuorten yrityksissä ja osallistuvat kanssani projektitapaamisiin, yrittäjyysseminaareihin ja nuorten yrittäjien messuille Suomessa, Virossa, Latviassa ja todennäköisesti Ruotsissa. Opintomatkoja tulee olemaan lukuvuoden aikana 6 - 8.

Tämä alkava kolmivuotinen projekti on eräänlainen jatkumo kansainvälisille yrittäjyyskasvatusprojekteille (CBEwB ja ESCFE), joissa olemme saaneet kunnian olla mukana jo useana vuonna. Projekti tulee tarjoamaan monelle lukiolaiselle hienoja oppimiskokemuksia, kansainvälisyyttä ja verkostoitumista yrittäjyyden maailmassa.

Anon sivistyslautakunnalta oikeutta osallistua opiskelijoidemme ohjaajana ja projektin vastuuopettajana seuraaville tiedossa oleville GOALS-projektin virkamatkoille lukuvuonna 2019 - 2020:

28.10 - 29.10.2019 Helsinki, Innovation Camp

25. - 27.11.2019 Tallinna, Development Conference I

11 - 12.1.2020 Helsinki, Development Conference II

7. - 9.2.2020 Tallinna, Trade Fair and Conference

6. - 7.3.2020 Helsinki, Trade Fair ja Seminar

30.3. - 1.4.2020 Riika, ISCF (International Student Company Festival and Trade Fair)

22. - 23.4.2020 Helsinki, Uskalla yrittää -finaali (hankkeen ja tulevien oppimateriaalien esittely)

18. - 19.5.2020 Tukholma, Ruotsin kansallinen/kansainvälinen NY-finaali, messut ja päätöskonferenssi 

Tämä on tällä hetkellä tiedossani oleva aikataulu. Jonkin verran muutoksia päivän tai parin heitoilla voi vielä tulla, mutta nuorten yrittäjien kansalliset/kansainväliset kilpailut ja messupäivät Tallinnassa, Helsingissä, Riiassa ja Tukholmassa ovat kuitenkin varmat.

Koululle matkoista tulee kustannuksina ulkomaille otettavat matkavakuutukset, opettajan sijaiskulut sekä opettajan päivärahat. Kaikki muut osallistujien kustannukset (matkat, majoitukset ja ruokailut) katetaan hankerahoituksesta.

Kunnioittavasti, 

Marja-Riitta Tikkala 

Padasjoen yhtenäiskoulu ja lukio 

historian ja yhteiskuntaopin lehtori 

yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja"

Ehdotus

Esittelijä

 • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta päättää hyväksyä anomuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00