Sivistyslautakunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ulkomaanmatka-anomus

PADDno-2019-77

Valmistelija

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnalle saapui seuraava ulkomaanmatka-anomus:

YES-TUTOROPEKOULUTUKSEN KOULUTUS- JA VIRKAMATKA-ANOMUS YRITTÄJYYDEN YTIMESSÄ -TAPAHTUMAAN

"Opetushallitus ja valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen YES-verkosto valitsi minut joulukuussa 2018 YES-Tutoropekoulutukseen, joka kestää joulukuuhun 2019 asti. Koulutettavia opettajia valittiin 30. YES-Tutoropet ovat eri koulutusasteilla toimivia yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaopettajia. He toimivat paikallisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettajina sekä YES-aluetoimijan työn tukena. Päijät-Hämeessä ei ole omaa YES-aluetoimistoa, joten minun tehtäväni on koulutuksen jälkeen toimia alueellamme valtakunnallisen YES-verkoston edustajana ‒ oman työni ja esimieheni sallimissa rajoissa. Pyrin järjestämään eri kuntiin jalkautumiseni iltoihin ja lauantaityöpäiviin (esim. vesot).

Koulutus on laajuudeltaan 12 koulutuspäivää ja siihen kuuluu webinaareja, verkko- ja lähiopiskelua. Lähiopiskelupäivät ovat kaikille pakollisia.

Yksi osa koulutuksen pakollista lähiopetusta on osallistuminen Yrittäjyyden ytimessä -yrittäjyyskasvatustapahtumaan 20. - 21.11.2019. Tapahtuma koostuu kahdesta osasta: seminaarista Turussa ja yrittäjyysristeilystä Turun ja Tukholman välillä. Tapahtuma kerää yhteen yrittäjyyskasvatuksen ammattilaisia, eri koulutusasteiden yrittäjyyskasvatusopettajia, korkeakoulujen tutkijoita ja elinkeinoelämän edustajia keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja työskentelemään erilaisissa workshopeissa. Suomen Yrittäjät ry on yksi tapahtuman järjestäjistä. Teemana tänä vuonna on osaamisen ekosysteemi.

Koska osa seminaarista ja koulutuksesta tapahtuu teemaristeilyllä ja Suomen aluevesien ulkopuolella, anon erikseen sivistyslautakunnalta oikeutta osallistua tähän YES-Tutoropekoulutuksen pakolliseen osioon. Koululle tulee kustannuksena matkakuluni Turkuun ja takaisin sekä sijaiskuluni kahdelta työpäivältä. Kaikki muu tutoropekoulutettaville korvataan.

Kunnioittavasti, 
Marja-Riitta Tikkala 
Padasjoen yhtenäiskoulu ja lukio 
historian ja yhteiskuntaopin lehtori 
yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja"

Ehdotus

Esittelijä

 • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta päättää hyväksyä anomuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00