Sivistyslautakunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Talousarvio 2020

PADDno-2019-63

Valmistelija

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut palvelualueille talousarvio 2020 laadintaohjeet:

Talousarvio laaditaan siten, että palkkoja lukuun ottamatta kaikkiin muihin kuluihin osoitetaan toimielintasolla korkeintaan samantasoiset määrärahat, jotka sisältyvät kuluvan vuoden talousarvioon.  Mikäli välttämättömiä korotustarpeita ilmenee, on niistä neuvoteltava etukäteen kunnanjohtajan ja hallintojohtajan kanssa sekä perusteltava ne huolellisesti.    

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimielinten on syytä pohtia myös mahdollisia rakenteellisia muutoksia, joista kustannussäästöjä olisi mahdollista saada.    

Sivistyslautakunnan talousarviot:

  2019 2020 2021 2022
menot 4 380 408 4 379 422 4 431 270 4 484 154
tulot 193 380 227 761 227 761 227 761
netto 4 187 028 4 151 661 4 203 509 4 256 393

Talousarvion pohjalta tehty käyttösuunnitelma perustuu vuoden 2019 toimintoihin ja laatutasoon.

Annettuun talousarvio-ohjeeseen on palveluyksiköistä tulleet seuraavat muutosesitykset:

1. Etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen. Nimike muutetaan erityisnuorisotyöntekijäksi. Palkkaus on aikaisempina vuosina perustunut hankeavustukseen. Hankeavustusten tulevaisuus on avoin. Vuotuinen palkkameno on 30.000 euroa vuodessa

2. Osa-aikaisen uimahallityöntekijän palkkaaminen. Uimahallin nykyiset aukioloajat ja tilausuintien organisointi ovat edellyttäneet jatkuvaa sijaishenkilöstön käyttöä. Vakinainen osa-aikainen uimahallityöntekijä vähentää muun sijaistyön tarvetta. Kustannus on 13.000 euroa vuodessa.

3. Kirjastoautosta säästyvien rahojen uudelleen käytöstä päätetään erikseen. Työryhmä tekee esityksen rahojen käytöstä lautakunnalle ennen talousarvion valtuustokäsittelyä.

4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin varataan käyttömenoihin 7000 euroa operatiivisen toiminnan toteuttamiseen. 

Sivistyslautakunnan talousarvio 2020 esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta päättää hyväksyä talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 sekä esitää niitä hyväksyttäväksi valtuustolle osana kunnan 2020 talouarviota.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).