Sivistyslautakunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Autokoulun B-kortin opetus Padasjoen lukiossa

PADDno-2019-64

Valmistelija

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen lukion opetussuunnitelmassa on tarjolla kurssi LK10 Liikennekasvatus, jonka sisältönä on autokoulun henkilöauton B-kortti. Lukio on maksanut teoriaopinnot, opiskelijan kustannettavaksi on jäänyt ajo-opetus ja ajokortin suorittamisesta aiheutuneet viranomaiskulut.

Lukio on saanut teoriaopetuksen järjestävältä Vääksyn Autokoululta tarjouksen henkilöautokurssin järjestämisestä Padasjoen lukiossa. Kurssin sisältö on 4 EAS-teoriatuntia, 4 RT-teoriatuntia ja 2 teoriatuntia risteysajoa sekä 14 ajotuntia (sis. RT-ajot, pimeän opetus simulaattorilla) ja kaluston käyttö ensimmäisessä ajokokeessa. Kurssihinta sisältää myös autokoulun oppikirjan ja nettitunnukset teoriakoeharjoittelua varten. Mahdollisen lisäopetuksen ja ajokokeen uusinnasta aiheutuvat kulut kukin oppilas maksaa itse autokoulun hinnaston mukaisesti. Samoin kaikki viranomaiskulut (ajokorttilupamaksu, ratamaksu, teoria- ja ajokoemaksu) oppilas maksaa itse.

Henkilöautokurssin opetuksen saaminen lisää Padasjoen lukion houkuttelevuutta. Yhden lisäopiskelijan tuomat valtionosuudet kattavat reippasti yhden ikäluokan autokoulumaksut.

Kunnan kustannus yhden oppilaan ajokortin osalta on 1200 euroa. Autokoulun lähettämä tarjous esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta päättää hyväksyä esityksen, että Padasjoen lukio tarjoaa opiskelijoilleen autokoulun B-korttiopetuksen joulukuussa 2019 alkavasta kurssista lähtien. Kurssin sisältö on 4 EAS-teoriatuntia, 4 RT-teoriatuntia ja 2 teoriatuntia risteysajoa sekä14 ajotuntia (sis. RT-ajot, pimeän opetus simulaattorilla) ja kaluston käyttö ensimmäisessä ajokokeessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00