Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Yhtenäiskoulun erityisopettajan virka

PADDno-2020-137

Valmistelija

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen yhtenäiskoulussa on ollut auki julistettuna erityisopettajan virka 01.08.2020 alkaen.

Virkaan saapui viisi hakemusta. Hakijoista kaksi täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin kasvatustieteen maisteri xxxx xxxxxja filosofian maisteri xxxx xxxxx. Hakemusten ja haastattelun perusteella hyvinvointijohtaja ja rehtori arvioivat henkilön soveltuvuutta tehtävään. Hakijalista on esityslistan lisämateriaalina.

Arviointikriteerit ovat

Koulutus 25 %
Kokemus 25 %
Soveltuvuus 50 %

Virkaan valitun tulee esittää ennen vaalin vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

 1. Lautakunta päättää valita erityisopettajan virkaan filosofian maisteri xxxx xxxxx 1.8.2020 lukien.
 2. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
 3. Virassa on 6 kuukauden koeaika
 4. Varalle lautakunta päättä valita kasvatustieteen maisteri xxxx xxxxx

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä §31 käsiteltiin kokouksessa pykälän §29 jälkeen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointijohtajaxxxxx xxxxxpoistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.26.

Tiedoksi

Erityisopettajan virkaa hakeneet hakijat.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00