Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Koulun henkilökunnan lomautukset kesällä 2020

PADDno-2020-138

Valmistelija

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen yhtenäiskoulun KVTES työntekijöiden lomautukset kesällä 2020 esitetään toteutettavaksi seuraavasti:

 • koulunkäynninohjaaja xxxxx xxxxx 1.6.-7.8.2020
 • ruokapalveluvastaavaxxxx xxxxx 13.7.-5.8.2020
 • keittiöapulainen xxxxx xxxxx1.6.-16.7.2020
 • keittiöapulainen xxxx xxxxxx 1.6.-5.8.2020, mikäli yt-neuvotteluiden tuloksena saatu lomautus ei toteudu

Henkilöstöltä on kysytty ottavatko he vastaan muuta työtä ehdotetun lomautuksen ajalle. Mainitut henkilöt ovat hyväksyneet esitetyn lomautussuunnitelman.

Kunnan hallintosäännön 56 § mukaan viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen, tässä tapauksessa sivistyslautakunta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Lautakunta päättää lomautuksista seuraavasti:

 • koulunkäynninohjaaja xxxx xxxx 1.6.-7.8.2020
 • ruokapalveluvastaava xxxx xxxx 13.7.-5.8.2020
 • keittiöapulainen xxxxx xxxxx 1.6.-16.7.2020
 • keittiöapulainen xxxxx xxxxx 1.6.-5.8.2020, mikäli yt-neuvotteluiden tuloksena saatu lomautus ei toteudu

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tiedoksi

xxxx xxxx,xxxxx xxxxx, xxxx xxxx,xxxxx xxxxx

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00