Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hyvinvointipalveluiden vuosiavustukset 2020

PADDno-2020-136

Valmistelija

 • Pauliina Koskela, hyvinvointijohtaja, pauliina.koskela@padasjoki.fi

Perustelut

Vuosiavustukset on julistettu haettavaksi 31.3.2020 mennessä. Asiasta on ilmoitettu kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä 5.3.2019 ilmestyneessä Padasjoen Sanomat -lehdessä.

Sivistyslautakunta myöntää vuosiavustuksia vuosittain hyvinvointipalveluiden avustussäännön mukaisesti yleisavustuksina tai kohdeavustuksina.

Jaettaviksi avustusmääriksi ilmoitettiin kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti:

liikunta 16 000 €, nuoriso 7 400 € sekä kulttuuri 6 500 € sekä kohdeavustukset 5 000€.

Vuosiavustuksia myönnettäessä otetaan soveltuvin osin huomioon tarkoituksenmukaisuusperiaatteet:

1. Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus.

2. Hakijan taloudellinen asema.

3. Hallintokulujen suhteellinen osuus hakijan kuluista.

4. Hakijan muualta saamat avustukset ja tuet.

5. Avustuksilla tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus.

6. Avustuksen suunniteltu käyttötapa.

7. Hakijan omatoimisuus.

8. Avustuksen saamisen tarve.

Lisäksi sivistyslautakunta ottaa huomioon avustuksista päättäessään toiminnan näkyvyyden, avoimuuden ja tavoitettavuuden.

Avustuksia on haettu seuraavasti:

Liikunta

Maakesken kylä ry./liikuntatoiminta 400€

HotShots ry. 1000€

Padasjoen Hevosurheiluseura Pahus ry. 2050€

Padasjoen Yritys ry. 7800€

Päijät-Rasti ry. 2500€

HaPa ry. 700€

Padasjoen Urheiluampujat ry. 800€

Padasjoen Frisbeegolf ry. 2500€

Padasjoen Moottoriurheilijat ry. 1500€

Padasjoen Tikka ry. 600€

Padasjoen Latu ry. 1000€

 

Nuoriso

Padaspartio ry. 1550€

Padasjoen 4H-yhdistys ry. 8500€

Padasjoen Nuorisoseura ry. 3000€

 

Kulttuuri

Sahtiseura Humala ry. 600€

Padasjoen Harrastajateatteri ry. 3000€

Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys ry./Enni Id-taidetapahtumat 500€

Padasjoen Karjalaseura ry. 500€

Padasjoen Taideyhdistys ry. 2200€

Perinnekuoro 300€

Padasjoki-Seura ry. 2000€

Padasjoen Kamerakerho ry. 600€

 

Kohdeavustukset

Padasjoe Yritys ry./Jalkapallojaosto 2000€ salibandykaukaloon Kullasvuoren koulun liikuntasaliin

Padasjoen Tikka ry. 200€ liikuntasalimaksuihin ja ilmoituksiin

Padasjoen Moottoriurheilijat ry. 4000€ moottorikelkkareitistön kehittämiseen ja kunnostamiseen

Padasjoki-Seura 4000€ museotoiminnan esittelyn kehittämiseen

Padaspartio ry. 1000€ vaelluskoulutukseen

Padasjoen 4H-yhdistys ry. 3000 juhlavuoden tapahtumiin sekä koronaepidemiasta johtuviin taloudellisiin haasteisiin

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kati Liikonen, kati.liikonen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta päättää jakaa avustukset seuraavasti:

Liikunta 16 000€

Padasjoen Tikka ry. 600€

Padasjoen Moottoriurheilijat 1400€

Padasjoen Frisbeegolf ry. 1400€

Padasjoen Urheiluampujat ry. 700€

Harrastelijat Padasjoelta ry. 400€

Päijät-Rasti ry. 2000€

Padasjoen Hevosurheiluseura Pahus ry. 1100€

Padasjoen Yritys ry. 6500€

HotShots ry. 600€

Padasjoen Latu 1000€

Maakesken kyläyhdistys ry. /liikuntatoiminta 300€

 

Nuoriso 7 400€

Padasjoen 4H-yhdistys ry. 5300€

Padaspartio ry. 1200€

Padasjoen Nuorisoseura ry. 900€

 

Kulttuuri 6 500€

Padasjoki-Seura ry. 1000€

Perinnekuoro 300€

Padasjoen Taideyhdistys ry. 1500€

Padasjoen Karjalaseura ry. 400€

Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys ry./Enni Id-taidetapahtumat 500€

Padasjoen Harrastajateatteri ry. 1800€

Sahtiseura Humala ry. 500€

Padasjoen Kamerakerho ry. 500€

 

Kohdeavustukset 5 000€

Padasjoen Moottoriurheilijat ry. 2000€ moottorikelkkareitistön kunnostamiseen ja kehittämiseen

Padaspartio ry. 1000€ vaelluskoulutukseen

Padasjoki-Seura ry. 1000€ museotoiminnan esittelyn kehittämiseen

Padasjoen Nuorisoseura ry. 1000€  Kullasvuoren treeniporrashankkeeseen

 

Sivistyslautakunta myöntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustuksia yhteensä 34 900€. Myönnettyjen avustusten käytöstä tulee tehdä tiliselvitys sivistyslautakunnalle 31.3.2021 klo 15.00 mennessä, vaikkei hakisikaan uutta avustusta.

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx ja xxxxx xxxxx ilmoittivat olevansa yhteisöjäävejä asian käsittelyssä, jolloin he tai heidän läheisensä ovat avustusta saaneen yhdistyksen toiminnassa mukana. Näin ollen he olivat poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan ja palasivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.18.

 

Tiedoksi

Avustusten hakijat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00