Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Hyvinvointipalveluiden vuoden 2019 vuosiavustusten tilitysten hyväksyminen

PADDno-2020-134

Valmistelija

 • Pauliina Koskela, hyvinvointijohtaja, pauliina.koskela@padasjoki.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan kokouksen 11.4.2019 21§ mukaan avustusten saajan tulee tehdä tiliselvitys sivistyslautakunnalle 31.3.2020 mennessä, vaikka ei hakisikaan uutta avustusta. 

Sivistyslautakunta myönsi 11.4.2019 21§ avustuksia seuraavasti:

Liikuntajärjestöt 16 000 €

Padasjoen Lentokerho ry. 200€

Padasjoen Moottoriurheilijat ry.1300€

Padasjoen Tikka ry. 400€

Padasjoen Urheiluampujat ry. 700€

Padasjoen Latu ry. 1500€

Harrastelijat Padasjoelta ry. 400€

Padasjoen Yritys ry. 6500€

Päijä-Rasti ry. 2200€

Padasjoen Frisbeegolf ry. 1500€

HotShots ry. 400€

Padasjoen Nuorisoseura ry. 900€

 

Nuorisojärjestöt 7 400€

Padasjoen 4H-yhdistys ry. 5300€

Padaspartio ry. 1200€

Padasjoen VPK ry./nuoriso-osasto 900€

 

Kulttuurijärjestöt ja yksityiset taiteen harrastajat 6 500€

Padasjoen Taideyhdistys ry. 1500€

Padasjoen Harrastajateatteri ry. 2500€

Sahtiseura Humala ry. 600€

Veteraanien perinnekuoro 500€

Padasjoen Kamerakerho ry. 1000€

Kellosalmi-Seitniemi-Virmaila kyläyhdistys ry./Enni Id taidetapahtumat 400€

 

Koronaepidemiasta johtuvan kokoontumissuosituksen vuoksi kaikki yhdistykset eivät ole saaneet vuosikokouksiaan pidettyä ja tilinpäätöksiä vahvistettua. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kati Liikonen, kati.liikonen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta päättää, että tiliselvitykset hyväksytään niiden yhdistysten osalta, jotka ovat ne toimittaneet.

Niiltä yhdistyksiltä, joilta tiliselvitykset vielä puuttuvat, toimittavat ne hyvinvointijohtaja xxxxx xxxxx30.9.2020 mennessä. 

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, ettäxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx ja xxxxx xxxxxx ilmoittivat olevansa yhteisöjäävejä asian käsittelyssä, jolloin he tai heidän läheisensä ovat avustuksia saavassa yhdistyksen toiminnassa mukana. 

 He poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.08.

Tiedoksi

Vuonna 2019 avustuksia saaneet tahot.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00