Sivistyslautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Vuosisuunnitelmat peruskoulu ja lukio 2020-2021

PADDno-2020-244

Valmistelija

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Kunkin lukuvuoden työn suunnittelua varten opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä perusopetusasetuksen 9 §:ssä tarkoitettu opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma. Suunnitelmassa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muusta tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Päijät-Hämeen sivistysjohtajien ohjausryhmä on sopinut yhteisen lukuvuosisuunnitelman rungon viemisestä kunnissa käytäntöön viimeistään lukuvuonna 2021–2022. Padasjoella lukuvuosisuunnitelma on jo täksi lukuvuodeksi tehty seutukunnan yhteisen rungon mukaisesti.

Padasjoen yhtenäiskoulun sekä Padasjoen lukion lukuvuoden 2020 - 2021 työsuunnitelmat esitellään lautakunnalle kokouksessa. Vuosisuunnitelmat ovat sivistyslautakunnan esityslistan liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

1. Lautakunta hyväksyy Padasjoen yhtenäiskoulun vuosisuunnitelman.

2. Lautakunta hyväksyy Padasjoen lukion vuosisuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00