Sivistyslautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ulkomaan matka-anomus

PADDno-2020-254

Valmistelija

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Suomen, Viron ja Latvian Nuori Yrittäjyys -toimistot tekivät keväällä 2019 EU:lle yhteisen hankehakemuksen, jolle myönnettiin elokuussa 2019 kolmivuotinen Erasmus+ strategisen kumppanuushankkeen rahoitus. Suomen NY-toimisto kutsui Suomesta mukaan yhteistyökouluina Padasjoen lukion, Vihdin lukion, Etu-Töölön lukion ja Hämeenlinnan lyseon lukion. Edellä mainittujen koulujen neljä yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettajaa ovat olleet mukana kirjoittamassa NY-toimistojen kanssa hankehakemuksen pedagogisia sisältöjä ja tavoitteita.

Mikäli mitään yllättävää ei tapahdu, joka lukuvuosi projektiin pääsee neljä opiskelijaa Padasjoen lukiosta. Opiskelijat toimivat lukuvuoden aikana NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmalla pyörivissä kansainvälisissä nuorten yrityksissä ja osallistuvat kanssani projektitapaamisiin, yrittäjyysseminaareihin ja nuorten yrittäjien messuille Suomessa, Virossa, Latviassa ja todennäköisesti Ruotsissa. Opintomatkoja tulee olemaan lukuvuoden aikana 6 - 8. Opintomatkoilla seuraa mukana lehtori Xxx Xxx. Ulkomaanmatka-anomus on sivistyslautakunnan esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä anomuksen. Jos kohdemaa on matkustusajankohtana niiden THL:n luettelemien maiden joukossa, joihin matkustamista tulee välttää, voi sivistysjohtaja evätä matkustusluvan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Xxx Xxx

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00