Sivistyslautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Toimivallan siirtäminen sivistysjohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

PADDno-2020-268

Valmistelija

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Perusopetuslakia on muutettu lisäämällä siihen pykälä 20a (521/2020), joka on väliaikaisesti voimassa 1.8.2020 – 31.12.2020. Muutoksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-
19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.

Perusopetuslain väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan, että opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mikäli opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetusta järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tulee olla  välttämätöntä. Päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Opetuksen järjestäjän päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai sen osaa tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Harkinta poikkeuksellisiinopetusjärjestelyihin siirtymisestä tehdään yhdessä tartuntatautiviranomaisen kanssa. Lapsen oikeuksien rajoittamisen
tulee olla tarkkarajaista, tarkoituksenmukaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske vuosiluokkien 1 -3 oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilaiden opetus järjestetään aina lähiopetuksena lukuun ottamatta mahdollista karanteeniin asettamista.

Padasjoen kunnan hallintosäännön 23 § mukaan sivistyslautakunta päättää opetuksen järjestämisestä. Sivistyslautakunta opetuksen järjestäjänä päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä, ellei toimivaltaa ole delegoitu viranhaltijalle. Mikäli syntyy tarve siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, on tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä joustavasti ja viipymättä. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että päätösvalta siirretään yhdelle viranhaltijalle, jolloin päätökset tehdään yhdenmukaisesti ja koordinoidusti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta siirtää toimivaltaansa siten, että sivistysjohtaja päättää ajalla 22.9.2020 – 31.12.2020 perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00