Sivistyslautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Talousarvio 2021

PADDno-2020-243

Valmistelija

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut palvelualueille talousarvio 2021 laadintaohjeet:

Talousarvio laaditaan siten, että palkoissa huomioidaan sopimusten mukaiset korotukset. Muihin nettomenoihin osoitetaan toimielintasolla korkeintaan määrärahat, jotka vastaavat nykyisiä nettomenoja -2 %.

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimielinten on syytä pohtia myös mahdollisia rakenteellisia muutoksia, joista kustannussäästöjä olisi mahdollista saada.

Sivistyslautakunnan talousarviot:

  2020 2021 2022 2023
Menot 4 379 422 4 444 078 4 444 078 4 444 078
Tulot 227 761 219 750 219 750 219 750
Netto 4 151 661 4 224 328 4 224 328 4 224 328

Talousarvion pohjalta tehty käyttösuunnitelma perustuu vuoden 2020 toimintoihin ja laatutasoon.

Annettuun talousarvio-ohjeeseen on palveluyksiköistä tulleet seuraavat muutosesitykset:

1. Koulunuorisotyöntekijän vakinaistaminen. Palkkaus on aikaisempina vuosina perustunut osin hankeavustukseen. Hankeavustusten tulevaisuus on avoin. Vuotuinen palkkameno on 30.000 euroa vuodessa

2. Lukion uusi opetussuunnitelma astuu voimaan elokuussa 2021. Sivistyslautakunta on päättänyt, että lukio-opiskelu Padasjoen lukiossa on ilmaista. Talousarviossa on varauduttu uusien oppikirjojen hankkimiseen noin 15 000 eurolla.

Sivistyslautakunnan talousarvio 2021 esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Lautakunta päättää hyväksyä talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 sekä esitää niitä hyväksyttäväksi valtuustolle osana kunnan 2021 talouarviota.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).