Sivistyslautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Investoinnit 2021-2023

PADDno-2020-252

Valmistelija

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Sivistysjohtaja on yhdessä sivistyspalveluiden tulosaluejohtajien kanssa laatinut investointiesityksen vuosille 2021 - 2023. Investointiesitys on osa sivistyspalveluiden kehittämisen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä laadukas opetus. Investointiehdotukset esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Lautakunta päättää hyväksyä investointiohjelman vuosille 2021-2023. Lautakunta päättää esittää ohjelmaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle osaksi vuoden 2021 talousarviota.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).