Sivistyslautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet ja ohjeet

PADDno-2021-162

Valmistelija

  • Jouni Häkkinen, jouni.hakkinen@padasjoki.fi

Perustelut

Kati Liikonen on esittänyt valtuuston kokouksessa koululaiskuljetuksia koskevan muutoksen seuraavasti.

Suomessa liki puolet avioliitoista päättyy eroon. Lainsäädäntö ei tunne erolasten osalta kahden kodin mallia. Esitän, että Padasjoki tarjoaisi tarvittaessa erolapsille koulukyydin kummankin vanhemman puolelta, jos vanhemmat asuvat kummatkin Padasjoella sivukylillä. Tällä hetkellä koulukyyti myönnetään vain sille vanhemmalle, kenen luona lapsi on kirjoilla virallisesti. Lapsella on kuitenkin oikeus kumpaankin vanhempaan ja jos lapsi asuu vuoroviikot vanhempien luona, kuten yhteishuoltajuudessa monesti on, se heikentää pahimmillaan lapsen oikeutta toiseen vanhempaansa. ”

Padasjoen kunnan koululaiskuljetuksia koskevissa periaatteissa ja ohjeissa todetaan, että ”oppilaalla voi olla vain yksi väestörekisteritiedoissa oleva kotiosoite, josta koululaiskuljetukset järjestetään”.

Jos huoltajat, joilla on yhteishuoltajuus asuvat eri osoitteissa Padasjoen kunnan alueella tulisi lapsen koululaiskuljetus olla mahdollista molempiin osoitteisiin esimerkiksi vuoroviikoin.

Jotta edellä kuvattu järjestely olisi mahdollista, tulisi koululaiskuljetuksia koskevien periaatteiden ja ohjeiden em. kohta muuttaa seuraavaan muotoon:

Koululaiskuljetus järjestetään oppilaan väestörekisteritiedoissa olevaan kotiosoitteeseen. Mikäli toinen huoltajista asuu eri osoitteessa Padasjoen kunnan alueella ja kyseessä on yhteishuoltajuus, voidaan koululaiskuljetus järjestää molempiin osoitteisiin säännöllisin vuoroviikoin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Häkkinen, jouni.hakkinen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa Padasjoen kunnan koululaiskuljetuksia koskevien periaatteiden ja ohjeiden kohdan edellä esitettyyn muotoon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muutoksella, että säännöllinen koulukyyti voidaan järjestää molempiin osoitteisiin sivistysjohtajan päätöksellä. 

Tiedoksi

Petri Koivula, Antti Räsänen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
  • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
  • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
  • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

     
    Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
     
    Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00