Sivistyslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vuoden urheiluteko 2019

PADDno-2019-161

Valmistelija

 • Pauliina Koskela, hyvinvointijohtaja, pauliina.koskela@padasjoki.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen urheilugaala järjestetään 08.02.2020 Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Vastuullisena järjestäjänä toimii Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. yhteistyössä alueen urheiluseurojen ja kuntien kanssa.Tilaisuudessa palkitaan mm. kunnan itse päättämä urheiluteko. Urheiluteko-palkinnon tavoitteena on nostaa esille kunnan urheilun edistämiseen tähtäävää toimintaa. Kunta voi valinnassaan korostaa merkittävää urheilusaavutusta, vapaaehtoistyötä tai elämäntyötä urheilun hyväksi. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n puolesta palkittava saa diplomin. Kunta puolestaan vastaa illalliskorttien kustannuksista.

Padasjoen kunta on palkinnut aikaisempina vuosina yhdistyksiä ja yhteisöjä yhteisen hyvän tekemiseksi. Palkinto voidaan luovuttaa PHLU:n alueella henkilölle tai yhteisölle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta päättää

1. myöntää Vuoden urheiluteko 2020-palkinnon Maakesken kylä ry:lle liikunnallisesta aktiivisuudesta. Perustelut: Kyläyhdistys on järjestänyt ohjattuja ryhmiä ympärivuotisesti kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille. Kylän yhteisenä projektina rakennettiin myös liikunta-alue kylätalon läheisyyteen.

2. maksaa kahdelle Maakesken kylä ry:n edustajalle illalliskortit Päijät-Hämeen urheilugaalaan 8.2.2020.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maakesken kylä ry.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00