Sivistyslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 PHHYKYn henkilöstön seniorisalin käyttö

PADDno-2019-155

Valmistelija

 • Pauliina Koskela, hyvinvointijohtaja, pauliina.koskela@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen terveysaseman henkilöstön edustajat ovat ottaneet kuntaan yhteyttä tiedustellaakseen mahdollisuutta käyttää terveysaseman alakerrassa sijaitsevaa seniorikuntosalia. He perustelivat ehdotustaan sillä, että salin käyttö onnistuisi helposti työpäivää ennen tai sen jälkeen.

Hyvinvointijohtaja on ollut yhteydessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän esimiehiin ja kysynyt, olisiko heidän mahdollista tarjota työntekijöilleen tämä työntekijöiden työkykykyä ja -hyvinvointia ylläpitävänä toimintana kohtuullista maksua vastaan. Hyvinvointikuntayhtymällä ei ollut tätä mahdollisuutta.

Padasjoen yksiköissä työskentelevät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työntekijät tekevät työtä padasjokelaisten hyväksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Padasjoen yksiköissä työskentelevät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja siihen rinnastettavien tukipalveluiden työntekijät saavat käyttää seniorisalia maksutta 1.1.2020 alkaen sellaisina aikoina, kun siellä ei ole salin varsinaiseen toimintaan liittyviä varauksia. Seniorisalin viikko-ohjelma (varaukset) on nähtävissä seniorisalin ovessa. 

Päätös

Asiasta keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti että padasjokelaiset PHHYKY:n työntekijät ja PHHYKY:n Padasjoen yksiköissä työskentelevät työntekijät ja siihen rinnastettavien tukipalveluiden työntekijät saavat käyttää seniorisalia maksutta 1.1.2020 alkaen sellaisina aikoina, kun siellä ei ole salin varsinaiseen toimintaan liittyviä varauksia. Seniorisalin viikko-ohjelma (varaukset) on nähtävissä seniorisalin ovessa ja kunnan nettisivuilla.

Tiedoksi

PHHYKYn Padasjoen yksiköiden esimiehet

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00