Sivistyslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Koulunkäyntiavustajien nimikemuutos

PADDno-2019-133

Valmistelija

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Koulunkäyntiavustajista käytetään nykyisin valtakunnallisesti koulunkäynninohjaaja -nimikettä. Myös KVTES käyttää tätä nimikettä. Nimikkeen muutos ei aiheuta muutoksia työntekijöiden tehtävänkuvaan tai palkkaukseen. Asiasta on keskusteltu henkilöstön kanssa ja se on suostuvainen asiaan.

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkanimikkeiden muuttamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että koulunkäyntiavustajien nimike muutetaan koulunkäynninohjaajan nimikkeeksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).