Sivistyslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kirjastoauton myynti

PADDno-2019-74

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taru Tanska, kirjastonjohtaja, taru.tanska@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunta omistaa vuosimallia 2006 olevan kirjastoauton, jonka alusta on Scanian L94 IB ja kori Kiitokorin Omnistar Libris. Kirjastoauton vuotuiset käyttökulut ovat olleet noin 53.000 euroa vuodessa. Mikäli kirjastoautopalvelua oltaisiin haluttu kunnassa jatkaa, olisi lähivuosina ollut tarve uuden kirjastoautoinvestoinnin tekemiseen sekä vakituisen kirjastoauton kuljettajan palkkaukseen. uuden kirjastoauton hankintahinta on noin 400.000 euroa

Sivistylautakunta päätti lakkauttaa kirjastoautopalvelun kokouksessaan 5.9.2019, joten kirjastoautolle ei ole enää käyttöä kunnassa. Kirjastoautopalvelun lopettaminen on perustunut merkittävästi alentuneeseen kirjastoauton käyttöön. Tulevaisuudesa kirjastopalveluita kehitetään pääkirjastossa. Parempaa palvelutasoa tavoitellaan mm. itsepalvelukirjastolla ja kirjakassitoiminnalla.

Ehdotus

Esittelijä

Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Lautakunta päättää, että kirjastoauto myydään tarjousten perusteella siinä kunnossa kuin se on. Kauppaan sisältyy myös kirjastoauton talvirenkaat. Kirjastoauton myyntiprosessista vastaa kirjastonjohtaja

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

 • Taru Tanska, kirjastonjohtaja, taru.tanska@padasjoki.fi

Perustelut

Sivistylautakunta päätti kokouksessaan 12.11.2019 myydä kirjastoauton korkeimman tarjouksen perusteella. Myyntiprosessista on vastannut kirjastonjohtaja ja kirjastoauto on ollut kiertonet.fi:ssä myynnissä 20.11.-10.12. Kiinnostuneita on ollut runsaasti ja hinta noussut tasaisesti.  Huutoaika loppui tiistaina 10.12. kello 20.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä korkeimman tarjouksen. Kirjastonjohtaja vastaa myyntiprosessin loppuun viennistä.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti korkeimman tarjouksen, joka on 27 500 euroa.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00