Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Poikkeaminen 576-411-4-292

PADDno-2020-250

Valmistelija

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Perustelut

Xxx Xxx hakee poikkeamislupaa päärakennuksen maksimikoon ja rakennusoikeuden ylittämiseen ranta-asemakaava alueella.

Rakennuspaikka on kiinteistöllä Marjaniemi 576-411-4-292, jonka pinta-ala on 11560 m2. Paikka sijoittuu Yläjärven Kurenniemeen. Alueella on voimassa oleva ranta-asemakaava.

Kiinteistön ranta-asemakaavan määräys on RA: "Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon ja yhden vierasmajan yhteispinta-alaltaan enintään 120 kerros-m2 sekä tarpeelliset erilliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 160 m2. Vierasmajan koko saa olla korkeintaan 30kerros-m2 ja saunarakennuksen korkeintaan 25 kerros-m2". 

Kiinteistölle on entuudestaan rakennettu loma-asunto 100 k-m2 vuonna 2014, saunarakennus 20 k-m2 vuonna 2014 ja talousrakennus 40 k-m2 vuonna 2016. Eli yhteensä 160 k-m2. Aikaisemmin loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokselle asuinrakennukseksi on myönnetty poikkeamislupa. Tämän lisäksi kiinteistölle on rakennettu pieni liiteri.

Poikkeamista haetaan asuinrakennuksen laajentamiseen 25 k-m2:llä, jolloin asuinrakennuksesa tulisi 125 k-m2 suuruinen. Näin ollen rakennusoikeus ylittyisi 25 m2 (15,6%).

 

Hakija perustelee hankettaan seuraavasti:

"Rakennusoikeuden ylittäminen noin 25 neliön makuuhuoneen rakentamista varten.
Rakennuksessa on tällä hetkellä vain yksi makuuhuone ja tarvitsemme toisen. Tämä mahdollistaisi lopun perheen muuttamisen vakituisesti Padasjoelle."

Naapureiden kuuleminen päättyy 2.9.2020. Naapureiden kuuleminen katsotaan riittäväksi kuulemiseksi poikkemishakemuksen osallisten kuulemisessa.

MRL 171 §:n mukaan poikkeamisesta päättää kunta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää poikkeamisen asuinrakennuksen laajentamiseen ja rakennusoikeuden ylittämiseen 25 k-m2 kiinteistöllä 576-411-4-292 Marjaniemi. 

Perustelut:

Rakennuspaikalle on myönnetty poikkeaminen loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokselle omakotitaloksi. Kiinteistön pinta-ala on yli hehtaarin suuruinen, jolloin kiinteistölle jää riittävästi tilaa poikkeamisoikeuden myöntämisen jälkeen oleskeluun ja muuhun käyttöön. Asuinrakennustonttien rakennusoikeus on yleisesti padasjoella huomattavasti suurempi kuin 160 k-m2. Esimerkiksi yleiskaavoissa vastavilla paikoilla käytetään 400 m2 suuruista rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden ylitys muutoinkin rakennusoikeuteen suhteutettuna (15,6 %) on suhteellisen vähäinen. 

Hankkeesta ei katsota olevan vaikutusta kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle koska alue on jo rakentunut käyttötarkoitukseensa. Hanke ei myöskään johda merkittävään rakentamiseen olemassa olevan rakennuksen pienenä laajennuksena. Rakennus rakennetaan olemassa olevaan massaan suhteutettuna julkisivun, värityksen ja korkeudenkin puolesta.

 

Kunnanvaltuuston hyväksymän ja 01.06.2017 voimaan tulleen rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden taksan mukaan poikkeuksen myöntämisestä peritään 500 euron suoritemaksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.9.2020 Poikkeamispäätös on voimassa vuoden siitä, kun se on saanut lainvoiman. Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Ely

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksenantopäivästä. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätöksenantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.                    

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

   •  
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä: 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.