Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Vesijaon tutkimusalue

PADDno-2020-232

Valmistelija

 • Piritta Siren, vs. Ympäristösihteeri, piritta.siren@padasjoki.fi

Perustelut

ASIA

Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta

 

HAKIJA

Luonnonvarakeskus (LUKE)
Latokartanonkaari 9
00790 HELSINKI

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Ilmoitettu toiminta sijaitsee osoitteessa Vesijaon tutkimusalue, Koeasemantie 1, 17630 Padasjoki, kiinteistöllä 576-893-1-0. Koealueet sijaitsevat neljässä pisteessä kiinteistöllä.

 

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaisesta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen, lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi (YSL 31 §).

Ilmoituksen käsittelee se viranomainen, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan.

 

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille Padasjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 3.8.2020.

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalle ei ole aiemmin myönnettyjä lupia. Osa kiinteistöstä sijaitsee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta suunnitellut koealueet sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella.

HAKEMUS

Luonnonvarakeskuksella, Aalto yliopistolla ja Ladec Oy:llä on käynnissä Lahden seudulla EAKR-rahoitteinen orgaanisia metsälannoitteita kehittävä ja tutkiva hanke RAKIKY. Hanke on siinä vaiheessa, että on mahdollista perustaa pienimuotoinen metsikkökoe ja demoalue Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsään Vesijaolle.

RAKIKY-hankkeessa jatkojalostetaan pääasiassa kompostia ja tuhkaa uudeksi orgaaniseksi kierrätyslannoitteeksi hyödyntäen alueen massavirtoja. Orgaanista kierrätysmetsälannoitetta ei ole vielä markkinoilla, mutta epäorgaanisia metsälannoitteita löytyy. Yhdyskuntalieteperäisen kompostin käytölle on tarkoitus löytää uusia käyttötarkoituksia.

 

KOETOIMINNAN KUVAUS

Viikon kestävä koetoiminta alkaisi hakijan mukaan 7.9.2020.

Metsikköruutuja lannoitetaan kertaluontoisesti Labio Oy:n kompostin (yhdyskuntalietettä ja erilliskerättyä biojätettä kompostoituna) ja Lahti EnergianKymijärvi III voimalaitoksen puutuhkan seoksella annoksella 4500 kg/ha. Lannoite toimii NPK lannoitteena ja kokeessa tutkitaan puuston kasvuvastetta lannoitukseen.

Turvemaa (korpi ja räme) ja kangasmaa (kuusikko ja männikkö) kohteille levitetään kolmelle ruudulle (20 m x 20 m) kompostin ja puutuhkan seosta (seossuhde 3:1). Määrällä 4500 kg kuiva-ainetta hehtaarilla saadaan annosmääräksi 180 kg ruudulle. Seoksen ravinnepitoisuus on typpi (N) 2,25%, fosfori (P) 1,16%, orgaaninen aine 66,7%, boori (B) 0,09% ja kalsium (Ca) 1,9%.

Kolmelle ruudulle sekä korvelle, että rämeelle levitetään myös Ecolanin Horus lannoitetta vertailuksi, kolme ruutua jää lannoittamattomaksi ja kolme jää vararuuduiksi mahdollisille uusille seoskokeiluille.

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Lannoitteen ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet ja kompostin lääke- ja hormonijäämät on mitattu. Päästöarvio eri aineille on hyvin pieni, koska ravinteet ovat orgaanisessa aineessa tai tuhkaan sitoutuneena ja molemmissa ei helppoliukoisessa muodossa.

Toiminta ei hakijan mukaan vaadi erillisiä suojaustoimia. Tuotteen pölyämistä hillitsee sen kosteus, joka on noin 30% jaa lapiolevitys miestyönä. Lannoitteet kuljetetaan paikalle suursäkeissä, jotka suojataan sateelta pressuilla.

 

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoituksesta tiedottaminen

Koetoimintailmoituksesta on kuulutettu kunnan Internet-sivuilla ja kuulutus on nähtävillä Kuntalan ilmoitustaululla.

Lausunnot

Lausuntoa pyydettiin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän terveydensuojeluviranomaiselta, joka lausui hakemuksesta seuraavasti:

Lähimmät häiriintyvät kiinteistöt sijaitsevat karttatietojen perusteella alle 500 metrin etäisyydellä koealueesta. Viihtyvyyshaittojen torjuntaan tulee kiinnittää huomiota etenkin pöly- ja hajuhaittojen osalta. Tuotteen pölyämistä ja mahdollisia hajuhaittoja tulee tarkkailla säännöllisesti lähiympäristössä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin näiden haittojen vähentämiseksi.

Hakijan tulee varmistaa, ettei levitettävästä komposti- ja tuhka-aineksesta kulkeudu haitallisia aineita tai muuten aiheudu vedenlaadun muutoksia lähikiinteistöjen talousvesikaivojen veteen. Lannoitteen sisältämien ravinteiden tai raskasmetallien huuhtoutumisesta ei saisi myöskään aiheutua haitallista kuormitusta vesistöihin.

Alueelle tulee levittää vain ilmoituksen mukaista materiaalia. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista tai ylimääräistä haittaeläinten esiintymistä.

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa koetoimintailmoituksesta.”

 

Hakija on selvittänyt Ruokavirastolta mahdollisia rajoitteita lannoitevalmistelainsäädännön osalta.

 Ruokaviraston jaostopäällikön vastaus:

Liitteen 2 tulosten perusteella komposti + puutuhka tuotteen Cd pitoisuus ylittää lannoitevalmisteille sallitus enimmäispitoisuuden. Korkeampi raja-arvo koskee ainoastaan tyyppiryhmän 1A7 tuhkalannoitteita.

Lannoitevalmistelakia ei kuitenkaan sovelleta tutkimustarkoituksissa tehtäviin tieteellisiin tai tuloskehityksellisiin tarkoituksiin tehtäviin kokeisiin. Katsoisin, että tässä on kyseessä tuon lannoitevalmistelain 539/2006 2§ mukainen toiminta ja tuotetta voidaan käyttää koetoimintahakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen.

 

Hakemus ja sen liitteet oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Piritta Siren, vs. Ympäristösihteeri, piritta.siren@padasjoki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy ilmoituksen seuraavin ehdoin:

1. Hakijan tulee varmistaa, ettei levitettävästä komposti- ja tuhka-aineksesta kulkeudu haitallisia aineita tai muuten aiheudu vedenlaadun muutoksia lähikiinteistöjen talousvesikaivojen veteen.

2. Tuotteen pölyämistä ja mahdollisia hajuhaittoja tulee tarkkailla lähiympäristössä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin näiden haittojen vähentämiseksi.

3. Mikäli tuotetta on ennen levittämistä tai sen aikana tarpeellista varastoida koealueella, on lannoitemateriaali säilytettävä siten, ettei siitä häiriö- tai onnettomuustilanteissakaan aiheudu haittaa pohjavedelle tai vesistölle.

4. Toiminnasta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan.

5. Toimijan tulee nimetä vastuuhenkilö koeluonteiselle toiminnalle ja ilmoittaa yhteystiedot ja niiden mahdolliset muutokset valvontaviranomaiselle. Koetoiminnan mahdollisista poikkeustilanteista tulee viipymättä ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

6. Koetoimintailmoitusta koskeva päätös on voimassa yhden (1) vuoden päätöksen antopäivästä.

 

RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Padasjoen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että ilmoituksen mukainen toiminta on YSL 31 §:n tarkoittamaa toimintaa. Ympäristönsuojelulain mukaisille valvontaviranomaisille on varattu mahdollisuus lausunnon antamiseen.

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 31 §, 119 §, 122 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 7.9.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, PHHYKY Terveydensuojelu

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42760
Puhelinnumero: Kirjaamo 029 56 42780
Puhelinvaihde: 029 56 42611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.     

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

   •  
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.


Valitukseen on liitettävä: 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.