Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Poikkeaminen 576-415-8-69

PADDno-2020-294

Valmistelija

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Perustelut

Arto Honkavaara hakee poikkeamislupaa rakentaa loma-asunto kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle 17 m päähän rannasta.

Rakennuspaikka sijoittuu kiinteistölle 576-415-8-69 Naukaranta. Kiinteistön pinta-ala on 3,1336 ha ja rantaviivan pituus n. 270 m. Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. 

Poikkeamista haetaan 29 m2 suuruisen loma-asunnon rakentamiseen. Haettavan rakennuksen kohdalla on palanut vanha loma-asunto. Kiinteistöllä sijaitsee myös aitta/saunarakennus ja talousrakennus.

Kiinteistö on näin ollen ennen poikkeamisluvan hakemista muodostunut rakennuspaikaksi. Uusi rakennus on tarkoitus rakentaa samaan kohtaan palaneen päärakennuksen tilalle.

Hakija perustelee hankettaan seuraavasti: "Rakennuksen etäisyys on rannasta 17 m. Se poikkeaa kunnan rakennusjärjestyksestä, mutta on sama kuin olemassa olleen palaneen rakennuksen sijainti.
Rakennuksen siirtäminen kauemmaksi rannasta edellyttää uuden rakennuspaikan rakentamista, mikä tarkoittaa puiden kaatoa ja louhintatöitä sekä maanajoja. Myös jo palaneiden (suuri määrä) puiden lisäksi jouduttaisiin kaatamaan terveitä tontilla säilyneitä puita ja tontille tulisi iso ylimääräinen aukko. Lisäksi  siirto uuteen paikaan aiheuttaisi maaston muotojen takia näköalan osittaisen menettämisen järvelle.

Kiinteistöllä on rantaviivaa n. 270 metriä. Kiinteistö on muodostunut Mustapään kantatilasta 576-415-8-16(x) vuonna 2012. Kun alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, on emätilatarkastelu tehty. Tarkastelussa on käytetty kantatilan määrittämisajankohtana 1.7.1959, jolloin rakennuslaki on tullut voimaan. Mitoitusluokkana on käytetty arvoa 6 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri. Tarkastelussa on todettu, että Mustapään kantatilalla on käyttämätöntä rakennusoikeutta Naukajärvellä 2,02  rakennuspaikkaa. Tilan Naukaranta osalta mitoitusluvuksi tulee 0,62, joten sillä on yksi loma-asunnon rakennuspaikka.

Rajanaapurit on kuultu, eikä heillä ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Rajanaapureiden kuuleminen katsotaan riittäväksi kuulemiseksi poikkemishakemuksen osallisten kuulemisessa.

MRL 171 §:n mukaan poikkeamisesta päättää kunta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää poikkeamisen loma-asunnon rakentamiseen kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle 17 metrin päähän rantaviivasta.

Perustelut:

Poikkeaminen ei johda merkittävään rakentamiseen, koska mitoituksen mukainen emätilan rakennusoikeus kuuluu haetulle kiinteistölle ja kiinteistö on jo ennestään rakentunut loma-asunnon rakennuspaikka. Uuden loma-asunnon sijainti 17 metrin päässä rannasta on perustelta jo tehtyjen maatöiden ja olemassa olevan puuston vuoksi. Rakentaminen 25m päähän rannasta muuttaisi maisemaa ja ympäristöä tarpeettomasti.

Hankkeesta ei katsota aiheutuvan haittaa ympäristölle, eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se myöskään vaikeuta kaavan toteutumista edellä mainituin perustein. 

Kunnanvaltuuston hyväksymän ja 01.06.2017 voimaan tulleen rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden taksan mukaan poikkeuksen myöntämisestä peritään 500 euron suoritemaksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.10.2020 Poikkeamispäätös on voimassa vuoden siitä, kun se on saanut lainvoiman. Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, ely, kh

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksenantopäivästä. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätöksenantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.                    

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

   •  
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä: 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.