Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Poikkeaminen 576-415-6-164

PADDno-2020-292

Valmistelija

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Perustelut

Anu Lempinen ja Janne Luukko hakevat Padasjoen kunnalta poikkeamislupaa rakentaa kaksi erillistä loma-asunnon rakennuspaikkaa kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle Parlammin rannalle.

Aiotut rakennuspaikat sijaitsevat kiinteistöllä Rantala 576-415-6-164, jonka pinta-ala on npom 8,16 ha. Kiinteistö muodostuu kolmesta erillisestä palstasta, joista kaksi sijoittuu Parlammin rantaan. Molemmille palstoille on tarkoitus muodostaa rakennuspaikka. Rantaviivaa kiinteistöllä on noin 282 metriä. Alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa, eikä ranta-asemakaavaa.

Hakija perustelee hankettaan seuraavasti: "Alueella ei kaavaa. Haetaan poikkeamista rantarakentamiseen".

Kiinteistöllä on rantaviivaa n. 282 metriä. Kiinteistö on muodostunut Rantalan kantatilasta 576-415-6-7 vuonna 1970. Kun alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, on emätilatarkastelu tehty. Tarkastelu on tilattu Arkkitehtitoimisto Helena Väisäseltä. Tarkastelussa on käytetty kantatilan määrittämisajankohtana 1.7.1959, jolloin rakennuslaki on tullut voimaan. Mitoitusluokkana on käytetty arvoa 8 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri. Tarkastelussa on todettu, että Rantalan kantatilalla on käyttämätöntä rakennusoikeutta -1,45 rakennuspaikkaa. Eli rakennuspaikkojen lukumäärä on jo ylittynyt 1,45 rakennuspaikkaa. Vaikkakin jäljellä olevalle tilalle kuuluisi rantaviivan pituuden vuoksi rakennusoikeus, on tilan oikeus jo käytetty muihin rakennettuihin rakennuspaikkoihin.

Hakemuksen johdosta on kuultu 6 naapuria. Hakemuksen johdosta on tehty 2 huomautusta.

Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa. Kartta kohteesta ja asemapiirros ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hylkää poikkeamishakemuksen kahden rakennuspaikan muodostamiseta Parlammin rannalle kiinteistölle 576-415-6-164.

 

Perustelut:

Tehdyn rakennusoikeustarkastelun perusteella emätilalla Rantala ei ole enään rakennusoikeutta jäljellä. Mitoitus on jo ylittynyt 1,45 rakennuspaikkaa. Mikäli hakemukseen suostuttaisiin, vaikeuttaisi se alueen kaavoitusta, aiheuttaisi haittaa ympäristölle ja olisi vastoin maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatetta.

Padasjoen kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden taksan mukaan kielteisestä poikkeamispäätöksestä peritään 250 euron suoritemaksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.10.2020. 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, ely kh

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksenantopäivästä. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätöksenantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.                    

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

   •  
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä: 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.