Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Poikkeaminen 576-401-1-120

PADDno-2020-251

Valmistelija

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Perustelut

Lasse Durchman hakee poikkeamislupaa rakentaa loma-asunto kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle 15 metrin päähän rantaviivasta.

Rakennuspaikka koskee kiinteistöä 576-401-1-120 Illansuu. Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Kiinteistön pinta-ala on 9370 m2 ja rantaviivan pituus n. 123 metriä.

Poikkeamista haetaan 44m2 suuruisen loma-asunnon rakentamiseen kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle. Haettavan rakennuksen kohdalla on vanha samankokoinen rakennus, joka on tarkoitus purkaa huonokuntoisena. Kiinteistöllä sijaitsee myös aitta ja saunarakennus.

Ympäristö ja tontti on muutoin hyvin luonnotilaisessa kunnossa, joka on jyrkähkö rinnetontti. Nykyinen loma-asunto sijoittuu rinteessä olevalle tasanteelle. Rakennuksen ja rannan välissä on jyrkkä penkka. Samoin rakennuksen takaa rinne nousee kiinteistön takarajaa kohti. Olemassa oleva loma-asunto sopeutuu värityksen ja korkeuden puolesta hyvin rantamaisemaan. Uusi rakennus on tarkoitus rakentaa saman kokoisena korkeuden ja värityksenkin puolesta.

Hakija perustelee hankettaan seuraavasti: "

Padasjoen rakennusjärjestyksessä määritetään, että uusi saunarakennus tulisi rakentaa  minimissään 25 metrin päähän rantaviivasta.
Nykyinen saunarakennus sijaitsee 15 metrin päässä rannasta, mutta se on hyvin huonokuntoinen.

Perustelut poikkeamiseen:
- Nykyinen rakennus on mahdollista korjata, mutta korjausaste nousee yli 85%, joten sen korjaaminen ei ole kannattavaa. 
- Saunarakennusta ympäröivä kasvillisuus on hyvin luonnonmukaisessa tilassa. Uuden rakennuksen sijoittaminen samalle paikalle kuormittaa mahdollisimman vähän vallitsevia olosuhteita.
- Nykyisen saunan ja rannan väliset kapeat portaat säilyisivät nykymuodossaan, jos uusi saunarakennus rakennetaan samalle paikalle.
- Mikäli uusi rakennus siirtysi kauemmaksi (25m rannasta)  muuttuisivat porrasrakennelmat  huomattavasti massiivisimmiksi, sillä ranta-alue on rinnettä joka vaatii portaat turvallisuuden vuoksi.
-  Arkkitehtoonisesti uusi saunarakennus on väritykseltään ja muodoltaan hyvin  ympäristöön maastoutuva eikä siten muuta maisemaa.
-  Rakennuksen räystäskorkeus, leveys sekä pituus noudattaa nykyisen saunarakennuksen mittoja.
-  Naapurikiinteistön  1:163  saunarakennus on vielä lähempänä rantaa"

 

Kiinteistöllä on rantaviivaa n.123 m. Kiinteistö on muodostunut Alhon kantatilasta 576-401-1-100 (x) vuonna 1963. Kun alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, on emätilatarkastelu tehty. Tarkastelu on tilattu Arkkitehtitoimisto Helena Väisäseltä. Tarkastelussa on käytetty kantatilan määrittämisajankohtana 1.7.1959, jolloin rakennuslaki on tullut voimaan. Mitoitusluokkana on käytetty arvoa 8 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri. Tarkastelussa on todettu, että Alhon kantatilalla on käyttämätöntä rakennusoikeutta -3,81 rakennuspaikkaa. Eli rakennuspaikkojen lukumäärä on jo ylittynyt 3,81 rakennuspaikkaa. Tilan Illansuu mitoitusluku on 0,98, joten sille kuuluu yksi kantatilan rakennuspaikka.

Rajanaapurit on kuultu, eikä heillä ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Rajanaapureiden kuuleminen katsotaan riittäväksi kuulemiseksi poikkemishakemuksen osallisten kuulemisessa.

MRL 171 §:n mukaan poikkeamisesta päättää kunta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää poikkeamisen loma-asunnon rakentamiseen kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle 15 metrin päähän rantaviivasta.

Perustelut:

Poikkeaminen ei johda merkittävään rakentamiseen, koska mitoituksen mukainen emätilan rakennusoikeus kuuluisi haetulle kiinteistölle ja kiinteistö on jo ennestään rakentunut loma-asunnon rakennuspaikka. Kiinteistöllä on jo ennestään jyrkäköllä rinnetontilla luontainen rakennuspaikka loma-asunnolle. Vanha loma-asunto on tarkoitus purkaa ja tilalle rakentaa uusi, joten nykyinen sijainti on vähiten rantamaisemaa muokkaava toimenpide uutta rakennusta suunniteltaessa. Lisäksi sijaoittaessa rakennus kauemmaksi rantaviivasta, näkyisi se korkeammalta järvelle päin. Tämän lisäksi alueen ympäristö kärsisi enemmän.

Hankkeesta ei katsota aiheutuvan haittaa ympäristölle, eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se myöskään vaikeuta kaavan toteutumista edellä mainituin perustein. 

Kunnanvaltuuston hyväksymän ja 01.06.2017 voimaan tulleen rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden taksan mukaan poikkeuksen myöntämisestä peritään 500 euron suoritemaksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.10.2020 Poikkeamispäätös on voimassa vuoden siitä, kun se on saanut lainvoiman. Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, ely, kh

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksenantopäivästä. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätöksenantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.                    

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

   •  
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä: 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.