Kunnanvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos Kiiperänvuoren alueella

PADDno-2019-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Maanomistajien aloitteesta on tullut vireille rantayleiskaavan muutoksen laatiminen Kiiperänvuoren alueella. Muutoksella on tarkoitus osoittaa kaava-alueella jo rakennetut rakennuspaikat                                      yleiskaavassa lohkomisen mukaisina. Samalla muutetaan jo saadun käyttötarkoituksen muutoksena yksi rakennuspaikka  AO-asuinpientalojen alueeksi. Yksi vielä rakentamaton rakennuspaikka siirretään rakentamisen kannalta maastollisesti edullisempaa paikkaan ja sen käyttötarkoitus muutetaan AO-merkinnäksi.

Kaava-alue sijoittuu Padasjoen taajaman pohjoispuolelle Virmailansaareen Kiiperänvuoren alueelle. Kaava-alueelle on matkaa Padasjoen kirkonkylästä Kellosalmentietä noin 10 km.            

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä 2.5. - 3.6.2019 ja kaavaluonnos 27.6. - 29.7.2019. Kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin kaavanlaatija on antanut liitteen mukaiset vastineet.  

Kaavamuutosehdotuskartta selosteineen on jaettu liitteinä. 

Lisätiedot kaavahankkeesta: Insinööritoimisto Poutanen Oy, puh. 0400 480 338.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä kaavanlaatijan vastineet viranomaislausuntoihin ja mielipiteisiin ja

2. asettaa Kiiperänvuoren kaavamuutosehdotuksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää viranomaislausunnot.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kaavaehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä 5.12.2019 - 15.1.2020. Liitteenä saadut lausunnot ja vastineet niihin, kaavakartta sekä siihen liittyvä kaavaselostus. 

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa Juha Poutanen, puh. 0400 480 338 tai sähköposti toimisto@poutanenoy

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä kaavanlaatijan vastineet lausuntoihin ja

2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen Kiiperänvuoren alueella liitteiden mukaisena. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Liitteenä kaavakartta sekä siihen liittyvä selostus. 

Ehdotus

Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto hyväksyy Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen Kiiperänvuoren alueella liitteiden mukaisena. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.
   

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:                          

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.