Kunnanvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Oman pääoman täydennyksen hakeminen / Padasjoen Kehitys Oy

PADDno-2020-145

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Ote Padasjoen Kehitys Oy:n hallituksen pöytäkirjasta: "Padasjoen Kehitys Oy on toiminut aktiivisesti ja sen asiakaskunta on lisääntynyt. Lisäksi pääomaa on sitoutunut odotettua runsaammin sekä lainoihin että uutena asiakastyön muotona myös takauksiin. Takaaminen on joissakin tapauksissa osoittautunut toimivaksi ja välttämättömäksi asiakaspalvelun muodoksi, sekä joustavuuden että paremman riskien hallinnan kannalta.

Kehitysyhtiö ei ole joutumassa tappiokirjaamisen kautta toiminnan pysäyttämiseen, vaan sijoituspääoman
sitoutumisen vuoksi. Lisäksi Suomessa parhaillaan käynnissä oleva yhteiskunnan muutos avaa kunnalle
lisääntyvässä määrin mahdollisuuksia, joissa kehitysyhtiö pystyy hallitusti osallistumaan yhdessä kohteiden päärahoittajien kanssa uusien yritysten ja kasvun rahoittamiseen kunnan alueelle. Verotulojen ja asukasmäärien kehittymisen kannalta nämä ponnistukset tulevat olemaan tässä murroksessa (poikkeustilan vaikutukset talouteen ja ihmisten ajatteluun) kasvavassa määrin merkittäviä jo lähitulevaisuudessa. Ilman lisäpääoman hakemista kehitysyhtiö ei pysty jatkamaan ilman lainoihin liittyvän asiakaspalvelun väliaikaista pysäyttämistä tilanteessa, jossa yhtiön palvelut tarjoavat kunnan kehittämiselle kasvavassa määrin hyviä mahdollisuuksia.


Kunnan virkamiesjohdon ja luottamuselinten kanssa on käyty alustavia ja luotaavia keskusteluja siitä, mikä lisäpääomituksen määrä voisi olla Kehitysyhtiölle. On valittu pienimmän pääomitusmäärän tie siten, että laskemalla vapautuvien pääomien ja ennakoitavissa olevien sitoumusten vaikutuksia yhteen pysäytykseltä välttymiseen riittäisi 70 000 euron suuruinen pääoma.

Hallitus päätti:
1. hakea Padasjoen kunnalta 70 000 euron suuruista sijoitusta kehitysyhtiöön
2. kirjata mahdollisen kunnalta saatavan sijoituksen oman pääoman lisäykseksi"

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää sijoittaa Padasjoen Kehitys osakeyhtiöön 70.000 euroa, jonka yritys kirjaa oman pääoman lisäykseksi.  

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Esteellisyydestään asian käsittelyyn Padasjoen Kehitys Oy:n hallituksen jäseninä ilmoittivat Ilkka Mertsalmi ja Petri Koivula. He poistuivat kokouksesta asiasta käydyn keskustelun sekä päätöksenteon ajaksi. 

Ennen asian käsittelyä kunnanhallitus kuuli asiantuntijana kehityspäällikkö Petri Jalkasta. 

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Seloste kunnanhallituksen esityslistassa. 

Ehdotus

Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää sijoittaa Padasjoen Kehitys osakeyhtiöön 70.000 euroa, jonka yritys kirjaa oman pääoman lisäykseksi.  

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.
   

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:                          

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.