Kunnanvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Luovutussääntö teollisuustonteille

PADDno-2020-106

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnan teollisuustontteihin on osoitettu tavallista enemmän kiinnostusta niiden ostamiseksi sekä kunnan alueella toimivien yritysten että kunnan ulkopuolisten yritysten toimesta. Kunnalle on keskeistä, että teollisuusalueelle kaavoitetut tontit tulevat kaavan mukaiseen käyttöön, ja pinta-alaltaan rajallisen tonttimaan luovutus tapahtuu todelliseen tarpeeseen kohtuullisin viivein koskien toiminnan alkamista tonteilla ja niiden rakentumista. Toisaalta on ehdottoman välttämätöntä myös välttää sellaisten sääntöjen ja byrokratian luomista, joka estää ja hidastaa yritystoiminnan sijoittumista teollisuustonteille. Tonttien rakentuminen on keskeistä merkitykseltään mille tahansa kunnalle Suomessa, myös Padasjoen kunnalle.

Kunnassa on olemassa käytänteitä tonttien luovutuksessa, mutta tästä huolimatta on tarpeen täsmentää ja vahvistaa tonttien luovutussääntöjä ohjaamaan virkamiesten toimintaa teollisuustonttien luovutuksessa. Luovutussäännöksi ehdotetaan kunnanhallitukselle, ja edelleen valtuuston käsittelyyn vietäväksi seuraavaa teollisuustonttien luovutussääntöä:

Rakennusvelvoite on minimissään 35-40% rakennusoikeudesta pääsääntönä, josta on harkinnanvarainen ostajan kanssa neuvoteltu muutosesitys tehtävissä. Rakennusvelvoitteen täyttöaika on pääsääntönä 4 vuotta siten, että muukin täyttöaika-lyhempi/pidempi voi tulla kyseeseen. Täyttöajalle voi saada erikseen ostajan ja myyjän yhdessä sopimana korkeintaan saman pituisen yhden jatkoajan. Rakennusvelvoitteen ja täyttöajan ratkaisee lopullisesti kunnanhallitus.

Mikäli ostajalla on esittää valmis rakennussuunnitelma tms. suunnitelma toiminnasta / maankäytöstä tontilla, on tämä aina etu siinä tapauksessa, että yhdellä tontilla on useampi kiinnostunut ostaja. Näissä tapauksissa kunta harkitsee kilpailevien suunnitelmien pohjalta, miten ja kenelle tontti myydään. Ratkaisun tekee neuvotteluesityksestä kunnanhallitus.

Erikseen korostetaan, että kunnalla on aina täysi harkintamahdollisuus tonttikohtaisesti, eivätkä ostajaehdokkaat voi vedota toteutuneisiin tonttikauppoihin. Jokainen tontti kunnassa on yksilö, jolle ei voi soveltaa kategorisesti vain yhdenlaisia luovutussääntöjä.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Petri Jalkanen, puh. 044 7780 242 tai kunnanjohtaja Petri Koivula, puh. 044 0529327. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy selosteosassa esitetyt teollisuustonttien luovutussäännöt. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Seloste kunnanhallituksen esityslistassa. 

Ehdotus

 

Kunnanhallitus: Valtuusto hyväksyy selosteosassa esitetyt teollisuustonttien luovutussäännöt. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.
   

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:                          

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.