Kunnanvaltuusto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sivistysjohtajan vaali

PADDno-2020-219

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunnan osa-aikainen (2-3 päivää / viikko) sivistysjohtajan virka oli haettavana 31.7.2020 mennessä.  Virkaan kuuluvat koulutoimen, varhaiskasvatuksen, kirjastotoimen sekä hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan tehtävät, jotka Padasjoen kunnan hallintosäännössä on määritelty. Kolmannen päivän tehtäväkenttä muodostuu esim. viestinnästä ja työsuojelupäällikön tehtävistä valittavan henkilön osaamisalueen mukaan.

Hakijalta edellytetään virkaan soveltuvaa maisterin tutkintoa ja kokemusta sivistystoimen alaan kuuluvista tehtävistä. Lisäksi odotetaan hyviä yhteistyötaitoja ja aktiivista kehittämisotetta.

Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virkaan valittavan on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 28 henkilöä. Liitteenä on luettelo hakijoista, joiden hakemukset on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille sähköpostitse. 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus valitsee sivistysjohtajan virkaa hakeneista haastatteluihin kutsuttavat.  

Päätös

Kunnanhallitus päätti kutsua seuraavat henkilöt haastatteluihin: 

Ari Mäkinen

Niina Honko

Jouni Häkkinen

Jari Kivistö

Jarno Manni

Anne Jaakkola

Tiina Nikander- Koivukangas

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Haastattelut suoritettiin maanantaina 17.8.20. 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Haastattelujen jälkeen Ari Mäkinen ilmoitti, ettei enää ole käytettävissä tehtävään.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistysjohtajaksi valitaan Jouni Häkkinen ja hänen kieltäytymisensä varalle Niina Honko. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Valtuustolle on toimitettu kaikkien sivistysjohtajan virkaa hakeneiden hakemukset. Luettelosta on poistettu ne, jotka ovat kesken hakuprosessin ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä. Kunnanhallituksen virkaan esittämää Jouni Häkkistä valtuustolla on tilaisuus haastatella Teamsin välityksellä 10.9. klo 18.

Ehdotus

Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että sivistysjohtajaksi valitaan Jouni Häkkinen ja hänen kieltäytymisensä varalle Niina Honko.

Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virkaan valittavan on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.
   

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:                          

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.