Kunnanvaltuusto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Jäsenen nimeäminen tarkastuslautakuntaan, varajäsenen nimeäminen tekniseen lautakuntaan ja 1. varajäsenen nimeäminen kunnanvaltuuston Perussuomalaisten valtuustoryhmään

PADDno-2020-225

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Jarkko Korpi on 1.7.2020 lukien anonut eroa luottamustehtävistään paikkakunnalta muuton vuoksi. Hän on toiminut tarkastuslautakunnan jäsenenä, teknisen lautakunnan jäsenenä sekä Perussuomalaisten valtuustoryhmän 1. varajäsenenä.

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Padasjoen kunnan hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, jotka valtuusto valitsee. Valtuusto valitsee myös lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 31 §:n mukaan varajäseniin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei kuntalain 75 §:n mukaan ole:

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) pormestari ja apulaispormestari;

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mu­kaisesti sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunnassa toimivat tällä hetkellä seuraavat henkilöt: 

Jäsen (Henkilökohtainen varajäsen)

 Asko Ojala, pj.  (Jarmo Lahtinen)

 Mira Vilkman, vpj. (Susanna Korelin)

Timo Talasvirta (Lasse Saarinen)

Paula Mertsalmi  (Seija Karevaara)

Jarkko Korpi (Erik Jokinen)

 

Padasjoen kunnan hallitosäännön mukaa teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

 

Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen myöskään lautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään kuntalain 72 §:ssä seuraavasti:

Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mu­kaisesti sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Teknisessä lautakunnassa toimivat tällä hetkellä seuraavat henkilöt: 

Jäsen (henkilökohtainen varajäsen) 

Kontra Jukka,pj. (Samiola Marko)

Rajala Janne, vpj.  (Ojala Asko)

Ahola Suvi  (Ojala Niina)

Koskela Pekka  (Hännikäinen Mervi)

Nikkarikoski Pirkko  (Hopeela - Juvonen Leena)

Pykälistö Kirsi (Koukka Salla)

Siljander Ilpo ( Korpi Jarkko) 

 

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti.

 

                            

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. valitsee Jarkko Korven tilalle jäsenen tarkastuslautakuntaan, 

2. valitsee Jarkko Korven tilalle varajäsenen tekniseen lautakuntaan ja 

3.  merkitsee tiedokseen, että keskusvaalilautakunta nimeää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä kuntalain 17 §:n mukaisesti Perussuomalaisten valtuustoryhmään uuden varajäsenen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen esittelytekstin mukaan.

Ehdotus

Kunnanhallitus: Valtuusto

1. valitsee Jarkko Korven tilalle jäsenen tarkastuslautakuntaan, 

2. valitsee Jarkko Korven tilalle varajäsenen tekniseen lautakuntaan ja 

3.  merkitsee tiedokseen, että keskusvaalilautakunta nimeää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä kuntalain 17 §:n mukaisesti Perussuomalaisten valtuustoryhmään uuden varajäsenen. 

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

1. valita Jarkko Korven tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi Tiina Kaivolaisen.

2. valita Jarkko Korven tilalle tekniseen lautakuntaan varajäseneksi Erik Jokisen ja

3. merkitä tiedokseen,  että keskusvaalilautakunta nimeää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä kuntalain 17 §:n mukaisesti Perussuomalaisten valtuustoryhmään uuden varajäsenen. 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.
   

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:                          

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

 

Käsitellyt asiat