Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Vanhan koulun vuokraaminen Padasjoen 4H-yhdistykselle

PADDno-2020-262

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Liitteenä on vuokrasopimusluonnos, jolla Padasjoen kunta vuokranantajana ja Padasjoen 4H-yhdistys vuokralaisena, ovat sopineet kunnan kiinteistöllä Koulunmaa 576-411-4-44 omistaman vanhan koulun vuokrauksesta. 

Kunnan omistama vanha koulu sijaitsee Kullasvuoren koulun pihapiirissä. Asemakaavassa kiinteistö on merkitty SR -merkinnällä, joka tarkoittaa Päijät-Hämeen kulttuurihistoriallisesti merkittävänä kohteena suojeltavaa rakennusta.

Padasjoen 4H-yhdistys on 10.6.2020 saanut Hämeen ELY-keskukselta 28.242,50 euron tuen hankkeelle, jonka tarkoituksena on selvittää vanhan kotiseuturakennuksen käyttöönottoon liittyvät asiat kahvila-/näyttelytilana, kuntalaisten olohuoneena, yhteisöjen kokoontumispaikkana sekä nuorten työllistämistoiminnan tukikohtana. Hankkeessa luodaan yhdistysten, yhteisöjen ja toimijoiden kesken toimintamalli, jolla taloa tullaan jatkossa käyttämään ja ylläpitämään. Hankkeen alussa selvitetään rakennuksen remonttitarve ja haetaan sille erillinen investointihanke. Kotiseututalo kokoaa yhteen alueelle tapahtumakokonaisuuden ulkoliikuntapaikkojen, koulun, yhteisöjen ja kesäasukkaiden käytettäväksi. Hankkeella luodaan malli myös nuorten työllistymiseen kotiseututalon opas- ja kahvilatoimintaan. Hankkeella selvitetään rahoitus jatkosuunnitelmille, jotta hankkeen jälkeenkin aktiivinen toiminta voi jatkua.  

Kunta vuokraa kiinteistön 4H-yhdistykselle 1.9.2020 - 31.12.2030. Mikäli yhdistys ei saa hankkeelle investointirahoitusta tai tiloja käytetään muuhun, kuin tässä sopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen, vuokranantajalla on oikeus päättää sopimus välittömästi.   

Rahavuokraa ei makseta, vaan 4H-yhdistys sitoutuu vastineena toimimaan kiinteistössä edellä esitetyllä tavalla ja vuokraa kohdetta edelleen yhdistyksille sekä yksityisille henkilöille. Sivistyslautakunta määrittelee tilojen vuokraushinnat. Tilojen käyttäminen kunnan tilaisuuksiin on kunnalle maksutonta.

Kunta vastaa kohteen kiinteistönhoitokuluista mukaan lukien piha-alueen talvikunnossapidon. Kunta vastaa myös näyttelytilan kunnostuksesta tarkoitukseen sopivaksi. Näyttelytiloihin on päästävä suoraan kahviosta. Myös kulku rakennukseen sekä WC-tilat on kunnan toimesta rakennettava esteettömiksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyä lisäselvitysten hankkimista varten. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).