Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kunnan tiloissa toimivien yritysten vuokrien tarkistaminen koronapandemian vuoksi

PADDno-2020-258

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunta on siirtänyt kunnanjohtajan päätöksellä vuokrien maksamisia koronapandemiasta aiheutuneiden haittojen lieventämiseksi yrityksille. Käytäntö oli yleinen maaliskuussa tehty ratkaisu kaikissa kunnissa Päijät-Hämeessä. Samoin kunnat kukin eri menetelmin päättivät myöhemmin tarkistaa, onko vuokrien siirrot syytä muuttaa vuokratueksi.

Padasjoella ensimmäinen tarkastelu päätettiin kunnanhallituksen päätöksellä 18.5.2020 86§ ajoittaa elokuuhun. Mitään kriteerejä ei pidetty tuossa vaiheessa mahdollisina asettaa. Viitekehys vuokratuelle on kuitenkin helposti haettavissa TEM:n yritystukien jakoperusteista ja toimialoja koskevista ratkaisuista kevään sekä kesän aikana.

TEM määrittelee useat palvelualat erityisen tuen tarpeessa oleviin toimialoihin siten, että edelleen tartunnan kannalta vaaraa lisäävät kontaktit määrittelevät näitä vahvasti. Teollisuuden osalta yleistä tietoa on se, että koronan vaikutukset alkavat vasta syksyllä vaikuttaa mahdollisen vientialojen hiipumisen kautta. Myös Padasjoen kunnan vuokratuen tarkastelun piirissä on näitä yrityksiä.

Kuntien toiminnasta kuntalakiin ja hallintomenettelylakiin on vahvasti kirjattu tasapuolisen kohtelun periaatteet. Ennen päätöksiä yksittäisten yritysten vuokratuista on ratkaistava yleisellä tasolla kriteerit, joiden perusteella tuet yritystasolla päätetään.

Kunnan tiloissa toimii hyvinvointipalveluja ja terveyspalveluja (parturi-kampaamoja, fysioterapia) sekä teollisuutta. Tilinpäätösanalyysit selkeästi osoittavat, että korona on voimakkaasti pienentänyt kunnan tiloissa vuokralla olevien palvelualan yritysten liikevaihtoa. Sen sijaan koronan vaikutus teollisuuden liikevaihtoon ei vielä ainakaan ole merkittävää Padasjoella. Tilausten ja kysynnän kautta on kuitenkin odotettavissa voimakkaitakin vaikutuksia, mikäli tilausten tilanne ei muutu syksyn aikana.

Vuokranmaksun siirron avulla annettu tuki ilman maksettavaksi määrittelyä on yhteensä 25.552,47 euroa, josta valtaosa on teollisuuden vuokria ollen 23.223 euroa.

Muista tuista huolimatta palveluyritysten vuokria olisi syytä helpottaa yleisesti käytetyn 3kk vuokrahelpotuksen verran jättämällä keväällä myönnetyt maksujen siirrot perimättä kolmelta kuukaudelta. Tällä on kunnan talouteen kustannusvaikutusta 1774,11 euroa.

Tällä hetkellä, tilauskantoja peilaten, on syytä jättää vuokratuesta päättäminen teollisuudelle tilikauden vaihtumisen jälkeiseen aikaan tammikuulle 2021, jolloin on selvillä se, vaikuttaako korona Padasjoen vuokralla olevan teollisuuden tilauskantoihin ja sitä kautta näkymiin tulevaisuudesta voimakkaasti.

Kunnan kehityspäällikkö Petri Jalkanen on tutustunut kunkin yrityksen tilanteeseen. Häneltä saa asiasta myös lisätietoja, puh. 0447780242.  Jalkanen tulee esittelemään asiaa kokoukseen. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. myöntää vuokratuen kunnan toimitiloissa toimiville palvelualan yrityksille jättämällä perimättä vuokrat kolmen kuukauden ajalta vuonna 2020 ja 
 2. siirtää teollisuuden vuokratukitarkastelua tilikauden vaihtumiseen saakka, tammikuulle 2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00