Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lausunto uittosäännön muuttamisesta koskien Maakesken pudotus- ja jäälleajopaikkaa

PADDno-2019-89

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Aluehallintovirasto pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Padasjoen kunnalta lausuntoa Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen hakemuksesta koskien uittosäännön muuttamista Maakesken pudotus- ja jäälleajopaikalle. Hakemus perustuu vesilain 9 luvun 4 §, jonka mukaan ”Lupaviranomainen voi uittajan hakemuksesta antaa oikeuden uiton toimintapaikan käyttämiseen myös puutavaran muuta vesitse tapahtuvaa kuljettamista varten.”

Hakemuksessaan Järvi-Suomen Uittoyhdistys hakee muutosta Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastolta uiton toimintapaikkojen käyttämiseen uiton lisäksi puutavaran muuta vesitse tapahtuvaa kuljettamista, pienproomukuljetusta varten. Haetuissa kohteissa on voimassa olevat uittosäännöt, joilla on myönnetty pysyvä uittotoiminnan käyttöoikeus Järvi-Suomen Uittoyhdistykselle. Kymijoen vesistöalueella ei tällä hetkellä uiteta, eikä varastoida puuta jäälle. Sen sijaan saarimetsien puun korjuuta tehdään koko Kymijoen vesistöalueen saarissa ja rannoilla runsaasti.

Tämän vuoksi uiton pudotuslaiturit ovat tarpeellisia ja myös hyvin soveltuvia näiden puiden kuljetusketjun kannalta. Näin varmistetaan se, että saaripuiden kuljetusketju kanavoituu nimenomaan näiden paikkojen kautta jatkokuljetuksiin. Kuljetusketjussa saarihakkuilta tulevat puut siirretään pudotuslaiturilla pienproomuista autokuljetukseen. Proomukuljetus ei edellytä muutoksia pudotuslaitureihin, ei ruoppauksia, ei pengerryksiä, eikä muitakaan teknisiä muutoksia. Toimintapaikkojen alun perin nippu-uittoa varten rakennetut rakenteet ovat toimivat myös pienproomukuljetuksissa. Proomukuljetusmäärät ovat uittotoimintaa alhaisemmat, ja proomukuljetustoiminta on uittotoimintaan nähden vähemmän häiriötä, melua ja ympäristöhaittaa aiheuttavaa.

Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. 

Padasjoen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut asiassa seuraavan lausunnon: "Padasjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen hakemusta, eikä siitä ole huomautettavaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus puoltaa Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen hakemusta rakennus- ja ympäristölautakunnan esittämin perustein.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.