Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Lainvoimaista rakennuslupapäätöstä koskevan purkuhakemuksen tekeminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle

PADDno-2019-86

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

VASTASELITYSPYYNTÖ JA ASIAKIRJAPYYNTÖ
Korkein hallinto-oikeus on välipäätöksellään 10.7. 2019 kieltänyt Padasjoen rakennustarkastajan 11.9.2018
( § 76 ) tekemän rakennuslupapäätöksen täytäntöönpanon talousrakennuksen osalta.
------
Korkein hallinto-oikeus on 19.9.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Padasjoen kunnanhallitusta antamaan vastaselityksen Janne Bymanin ja Kim Crawfordin sekä Mervi Kakon asiassa antamien selitysten johdosta
sekä pyytänyt toimittamaan kaikki purkuhakemuksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat.
Vastaselitys on annettava 21.10.2019 mennessä.

Bymanin ja Crawfordin selityksen johdosta voi todeta seuraavaa:
Padasjoen kunnanhallituksen purkuhakemuksessa 24.6,2019 ( § 107 ) on todettu, että asiaa rakennusvalvonnassa käsiteltäessä on tapahtunut virhe rakennuksen sijainnin hyväksymisessä ilman
naapurin suostumusta ja kulkurasitteen perustamista sekä naapurin kuulemisessa muutoinkin. Näin ollen enemmän vastaselityksen antaminen on tarpeetonta.


Mervi Kakon selityksen johdosta voi todeta seuraavaa:
Padasjoen kunnanhallituksen purkuhakemuksessa 24.6.2019 ( § 107 ) on todettu, että asiaa rakennusvalvonnassa käsiteltäessä on tapahtunut virhe rakennuksen sijainnin hyväksymisessä ilman
naapurin suostumusta ja kulkurasitteen perustamista sekä naapurin kuulemisessa muutoinkin. Näin ollen enemmän vastaselityksen antaminen on tarpeetonta.


Tilanne kiinteistöllä 2.10.2019:
Talousrakennuksen ja kulkuväylän osalta on tapahtunut puiden kaatamista ja maansiirtotöitä, mutta varsinaisia rakennustöitä ei ehditty aloittaa ennen KHO:n antamaa täytäntöönpanokieltoa. Kiinteistölle on
vs. rakennustarkastajan päätöksellä 8.8.2019 ( § 75 ) myönnetty rakennuslupa vastaavalle talousrakennukselle. Rakennus on sijoitettu säädetylle etäisyydelle rajoista eikä Mervi Kakolla naapurina
ollut huomauttamista hakemuksen johdosta. Rakennuslupa on lainvoimainen.
Valmistelu ja lisätiedot:
 

Juha-Pekka Ristola
tekninen johtaja
Padasjoen kunta

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus toteaa edellä esitettyyn viitaten, että Janne Bymanin ja Kim Crawfordin sekä Mervi Kakon selitysten johdosta ei ole tarvetta vastaselityksen antamiseen. Kunnanhallitus toimittaa
korkeimman hallinto-oikeuden käyttöön pyydetyt asiakirjat sekä vs. rakennustarkastajan rakennuslupapäätöksen 8.8.2019 ( §75 ).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.