Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kuntien järjestämisvastuun vahvistaminen TE-palveluissa

PADDno-2019-91

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö.

Toimeenpano on vaiheistettu seuraavasti:

I Vaihe: sopimukselliset yhteistyömallit kuntien kanssa – kumppanuus-pilottien hyödyntäminen. Näistä piloteista osa on jo käynnissä ja osa käynnistymässä syksyllä 2019.

II Vaihe: Kuntien työllisyyshankkeet, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Nämä hankkeet käynnistyvät keväällä 2020. Vaatii lainsäädäntömuutoksia.

III Vaihe: Räätälöityjen ja kohdennettujen kaupunkien kasvu- ja työllisyysohjelmien valmistelu. Nämä ohjelmat käynnistyvät keväällä 2021. Vaiheessa III hyödynnetään II vaiheesta saatuja kokemuksia. Vaatii lainsäädäntömuutoksia. 

II ja III vaiheiden valmistelu

Kuntien työllisyyshankkeita (II vaihe) koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2019. Hankkeet käynnistyvät keväällä 2020 ja niiden kestoksi arvioidaan tässä vaiheessa vähintään kaksi-kolme vuotta.

Kuntien työllisyyshankkeiden tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen ja työllisyysasteen nostaminen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Hankkeilla tavoitellaan asiakasmääriltään ja työssäkäyntialueeltaan laajoja toimintamalleja. Pääsääntöisesti toteutetaan kuntien yhteisiä hankkeita. Hankkeiden toimintamallia ja HE:n valmistelua käsitellään Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä ja TEM:n kansliapäällikön vetämässä Työvoimapolitiikan palvelurakenne -alatyöryhmässä.

TEM koordinoi toimenpidekokonaisuuden valmistelua yhteistyössä kuntien, Kuntaliiton, ELY-keskusten/TE-toimistojen, KEHA-keskuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kaikille hankkeisiin osallistuville kunnille määritellään yhtenäinen kohderyhmä. Näin voidaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen säädöspohjaa ja järjestelmäratkaisuja. Lisäksi ollaan valmistelemassa mm. hankkeiden palvelumalliin, resursointiin (työllisyysmäärärahat, henkilöstöresurssit) ja rahoitusvastuisiin liittyviä määrityksiä.

Samanaikaisesti II vaiheen kanssa käynnistyy myös räätälöityjen ja kohdennettujen kaupunkien kasvu- ja työllisyysohjelmien valmistelu (III vaihe). Ohjelmien valmistelussa ja toimeenpanossa otetaan huomioon kaupunkien ja kuntien erityistarpeet.

Tarkemmat haku- tai ilmoittautumisohjeet II vaiheen työllisyyshankkeisiin avataan kunnille syyskuun aikana. Ilmoittautumisesta informoidaan kuntia erillisellä kirjeellä. Kuntien edellytetään neuvottelevan hankkeesta alueen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää, että Padasjoen kunta osallistuu selosteosassa esitettyyn hankkeeseen. 

Päätös

Padasjoen kunta osallistuu hankkeeseen, mikäli se on mahdollista.