Kunnanhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Lausunto pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä 2021 ´2024

PADDno-2020-128

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Pelastuslain 28 § mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastuslaitokselle pelastuslain 27 § 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Em. perustuen ja päivitettyyn riskinarviointiin pohjautuen Pelastuslaitoksen johtokunta on laatinut palvelutasopäätöksen kaudelle 2021 – 2024.


Palvelutasopäätöstä on valmisteltu johtokunnan seminaarissa 22.8.2019 sekä johtokunnan kokouksessa 26.2.2020. Palvelutasopäätös on esitelty kuntapäättäjille seminaarissa 3.3.2020.


Palvelutasopäätös ei sisällä olennaisia muutoksia nyt voimassa olevaan palvelutasopäätökseen verrattuna. Maakuntaan liittyy 1.1.2021 Iitin kunta, joka on huomioitu palvelutasopäätöksessä.
Palvelutasopäätöksestä pyydetään aluehallintoviraston lausunto maaliskuun 2020 aikana.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos pyytää kunnilta lausuntoa palvelutasopäätösesityksestä 30.04.2020 mennessä.


Lausuntokierroksen jälkeen palvelutasopäätös käsitellään johtokunnan kokouksessa 7.5.2020 ja siihen tehdään mahdolliset tarvittavat muutokset. Johtokunta siirtää palvelutasopäätöksen edelleen maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston käsittelyyn välittömästi 7.5.2020 kokouksen jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on jatkuvassa valmiudessa 6 asemalla operatiivista henkilökuntaa, joka on välittömästi käytettävissä äkillisissä päivittäistehtäviä suuremmissa tai vaativammissa tehtävissä (esim. monipotilas –tai suuronnettomuustilanteet). Ylimääräisten nopeasti perustettavien ensihoitoyksiköiden miehitys voidaan aloittaa välittömästi pelastuslaitoksen toimesta, kun siihen tarve ilmenee.

Sopimuspalokunnat pystyvät nopeasti paikkaamaan operatiivista valmiutta pelastustoimen tehtävillä asettamilla niitä varikkovalmiuteen. Samoin maakunnissa tapahtuvissa tilanteissa toiminnan aloittaa poikkeuksetta sopimuspalokunnan yksiköt, joissa on koulutettuja ensivasteauttajia potilaiden hoitoa varten.

Miltään muulta organisaatiolta ei ole mahdollista saada näin kattavaa apua riippumatta kellonajasta, viikonpäivästä tai tehtävän luonteesta.

Lisäksi pelastuslaitoksen osallistuminen esihoidon sairaankuljetukseen parantaa palastuslaitoksen valmiuksia ensivastetehtävien hoidossa.
 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Käsitellyt asiat