Kunnanhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kunnanjohtajan erityistoimivalta poikkeusoloissa sekä muut vallitsevan tilanteen vaatimat toimenpiteet

PADDno-2020-119

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunnan hallintosäännössä ei ole huomioitu häiriötilanteisiin tarkoitettua erityistä toimivallan käyttöä. Tällaisen erityistoimivallan käyttö voi tulla tarpeelliseksi silloin, kun on menossa paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen häiriötilanne, jonka hallitseminen vaatii nopeita päätöksiä. Nyt meneillään oleva koronavirusepidemia katsotaan sellaiseksi. Eduskunta on hyväksynyt valmiuslain käyttöönottoasetukset 18.3.2020. Vallitsevassa tilanteessa päätösvaltaa tulee delegoida viranhaltijalle, jotta turvataan nopea reagointi häiriötilanteen hoitamiseksi.

Hallintosäännön 37 §:ssä on annettu toimielimelle oikeus toimivallan siirtämiseen alaiselleen viranhaltijalle. Edellä kerrotun perusteella kunnanhallitus voi delegoida toimivaltaansa kunnanjohtajalle. Meneillään olevan häiriötilanteen aikana kunnanjohtajalla olisi tarpeen olla toimivaltaa niin, että hän voi käyttää hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalveluiden tai kuntalaisten turvaamiseksi ja häiriötilanteiden normalisoimiseksi. Lisäksi kunnanjohtajalla olisi syytä olla oikeus päättää kaikista kunnan palveluiden vaatimista tilapäisistä muutoksista häiriötilanteen niin vaatiessa kuten myös mahdollisista asiakasmaksujen vapautuksista esim. tilanteissa, joissa kunta ei voi tarjota palvelua tai asiakas ei pysty käyttämään palveluja. Kun kyseessä on kansallinen/kansainvälinen häiriötilanne, päätöksissä huomioidaan kansalliset ohjeet ja suositukset. Erityistoimivallan nojalla tehdyt päätökset valmistellaan aina kunnan laajennetun johtoryhmän kokouksiin osallistuvan asiantuntijan toimesta.

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjaukset ovat sisältäneet kunnan palvelujen sulkemisia sekä muutoksia palvelujen järjestämiseen. Tästä syystä kunnan useat työtehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet Padasjoen kunnassa.  Yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat: 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä; 2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta; 3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä 4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Tilanteen poikkeuksellisuuden ja kiireellisyyden vuoksi on syytä antaa kunnanjohtajalle oikeus käynnistää tilanteen vaatima yhteistoimintamenettely ja tehdä tarvittavat toimeenpanopäätökset. Edellä kerrotun erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta.  Kunnanhallituksen voi olla tarpeellista varautua tekemään vallitsevassa epidemiatilanteessa myös kiireellisiä päätöksiä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Tästä syystä on perusteltua, että kunnanhallitus voi tarvittaessa kokoontua nopeamminkin kuin neljän päivän kuluessa kokouskutsun lähettämisestä. Tämä nopeutettu menettely on tarkoitettu käytettäväksi vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa, ihmisten pitää välttää sosiaalista kanssakäymistä mahdollisimman paljon. Tästä johtuen kuntaorganisaatiossa on siirrytty pääosin etätöihin ja sähköisiin kokouksiin. Sama käytäntö on mahdollista ottaa käyttöön myös kunnan luottamuselinten  toiminnassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää delegointipäätöksenään

1. että kunnanjohtajalla on oikeus päättää kaikista kunnan palveluiden, resurssien ja asiakasmaksujen vaatimista tilapäisistä muutoksista häiriötilanteen niin vaatiessa hallintojohtajan, teknisen johtajan tai sivistysjohtajan esityksestä.

2. että kunnanjohtaja voi tarvittaessa käynnistää tilanteen vaatiman yhteistoimintamenettelyn ja tehdä sen perusteella tarvittavat toimeenpanopäätökset.

3. että hankinnat suoritetaan hankintalain mukaisilla menettelyillä ja säännöillä häiriötilanteen edellyttämissä välttämättömissä hankinnoissa. Muissa kiireettömissä hankinnoissa on käytettävä harkintaa ja mahdollisuuksien mukaan siirrettävä hankinta häiriötilanteen jälkeiseen aikaan.

4. kehottaa käynnistämään arvioinnin häiriötilanteen vaatimista talousarvion muutoksista.

5. että kunnanjohtaja voi päättää sähköisten kokousten käyttöönotosta kunnanhallituksen tehtyä asiaa koskevan muutoksen hallintosääntöön.  

6. että kunnanjohtajan on raportoitava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä.

7. että edellä kerrotut poikkeusjärjestelyt ja erityistoimivalta alkavat heti ja niiden päättymisestä päättää kunnanhallitus

8. että kunnanhallitus voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta toimivaltaansa kuuluvien asioiden kiireellistä päätöksentekoa varten samana päivänä tai muutoin aikaisemmin kuin hallintosäännön 129 §:ssä määrätään.  Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti ja laittaa päätökset täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00