Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Lausunto jätetaksasta

PADDno-2020-144

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunta pyytää alueensa kunnilta sekä niiden ympäristöviranomaisilta lausuntoa jätetaksan uudistamisesta. Jätetaksan suurimmat muutosesitykset koskevat jätehuollon perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun kohdistumista.

Jätehuollon perusmaksu määräytyy nykyisellään rakennuksen käyttötilan tai todellisen käytön mukaan. Useampi saman ruokakunnan käytössä olevasta rakennus- tai asuntokokonaisuudesta on peritty yksi perusmaksu. Asiakas on voinut ilmoittaa muutoksista suoraan maksun laskuttajalle PHJ:lle.

Jätehuollon perusmaksu olisi jatkossa edelleen huoneistokohtainen. Jatkossa perusmaksu määräytyisi rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan eli sen perusteella mihin käyttöön rakennus on rakennettu. Maksuluokkia olisi 2. Kalliimmassa maksuluokassa (nykyinen vakituisen asunnon perusmaksu) olisi yhden tai useamman asunnon talot. Halvemmassa maksuluokassa (entinen vapaa-ajan asunnon perusmaksu) olisi vapaa-ajan asuntokäyttöön tai pääkäyttötarkoitukseltaan ei-asumiskäyttöön rakennetut rakennukset).

Perusmaksussa ei otettaisi huomioon asunnon käyttöä eikä sitä muodostavatko ne yhden käyttäjän käytössä olevia kokonaisuuksia joko muiden asuntojen ja rakennusten kanssa. Perusmaksua koskeva muutos tulisi voimaan 1.1.2021.

Perusmaksun määräytymisperusteiden muutos nostaa jätemaksua niiden omistajien osalta, joiden on katsottu tällä hetkellä muodostavan yhteisen ruokakunnan toisen asunnon kanssa. Jätehuollon palvelut on suunniteltu ja rakennettu vastaamaan käyttötarkoitukseltaan vakinaiseen käyttöön rakennettujen ja käyttötarkoitukseltaan vapaa-ajan asuntokäyttöön rakennettujen asuntojen määrää. Palvelut ovat saatavilla koko ajan kaikille asukkaille asuntojen käytöstä riippumatta.

Aluekeräyspistemaksun kohdentumista ei ole määritelty tällä hetkellä jätetaksassa. Käytännössä aluekeräyspistemaksun on tällä hetkellä velvollinen maksamaan jätteen haltija eli rakennuksen asukas. Kun samalla ruokakunnalla on käytössä useampi asunto samassa rakennus- tai asuntokokonaisuudessa, peritään yksi aluekeräyspistemaksu. Asiakas on voinut ilmoittaa muutoksista suoraan maksun laskuttajalle PHJ:lle.

Aluekeräyspistemaksu määritettäisiin huoneistokohtaiseksi. Mikäli samalla käyttäjällä on käytössä useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai pihapiirissä, se voidaan hakemuksesta kohtuullistaa koskemaan yhtä asuinhuoneistoa. Lisäksi hakemuksesta aluekeräyspistemaksua voidaan kohtuullistaa, jos rakennus ei ole käytössä. Aluekeräyspistemaksua koskeva muutos tulisi voimaan 1.1.2021.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen esittää lausuntonaan seuraavaa:

"Padasjoen kunnan ympäristöviranomaisella ei ole huomauttamista perusmaksun muutoksiin. Koska Padasjoella ei ole aluekeräyspisteitä, ympäristönsuojeluviranomainen ei ota kantaa aluekeräyspisteiden taksaan. Lisäksi Padasjoen kunnassa on voimassa sopimusperusteiden jätteenkuljetus, joten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei ota kantaa muiden kuntien järjestämään jätteenkuljetukseen ja sen taksoihin (kilpailutettu jätteenkuljetus).

Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden maksuista ei ole lausuttavaa, koska TSV-taksa on vasta valmisteilla. Kuten lausuntopyynnön tiivistelmässä on jo esitetty, kustannukset eivät saa kohdistua kunnan vastuujätteisiin.

Jätetaksan 3 §:n viimeisessä luvussa on maininta että ”asunnon omistaja voi hakea jätehuollon perusmaksun poistamista kirjallisesti Päijät-Hämeen jätelautakunnalta. Hakiessa tulee esittää todiste asunnon käyttökelvottomuudesta tai rakennuksen purkamisesta.” Tätä kohtaa varten tulee asiakkaille laatia selkeä ohjeistus siihen, millainen todiste käyttökelvottomuudesta vaaditaan.

Tämä lausunto on valmisteltu yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristöviranomaisen kanssa."

Luonnos jätetaksaksi on jaettu liitteenä. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus yhtyy ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoon. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).