Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 LISÄPYKÄLÄ: Oman pääoman täydennyksen hakeminen / Padasjoen Kehitys Oy (lisäpykälä)

PADDno-2020-145

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Ote Padasjoen Kehitys Oy:n hallituksen pöytäkirjasta: "Padasjoen Kehitys Oy on toiminut aktiivisesti ja sen asiakaskunta on lisääntynyt. Lisäksi pääomaa on sitoutunut odotettua runsaammin sekä lainoihin että uutena asiakastyön muotona myös takauksiin. Takaaminen on joissakin tapauksissa osoittautunut toimivaksi ja välttämättömäksi asiakaspalvelun muodoksi, sekä joustavuuden että paremman riskien hallinnan kannalta.

Kehitysyhtiö ei ole joutumassa tappiokirjaamisen kautta toiminnan pysäyttämiseen, vaan sijoituspääoman
sitoutumisen vuoksi. Lisäksi Suomessa parhaillaan käynnissä oleva yhteiskunnan muutos avaa kunnalle
lisääntyvässä määrin mahdollisuuksia, joissa kehitysyhtiö pystyy hallitusti osallistumaan yhdessä kohteiden päärahoittajien kanssa uusien yritysten ja kasvun rahoittamiseen kunnan alueelle. Verotulojen ja asukasmäärien kehittymisen kannalta nämä ponnistukset tulevat olemaan tässä murroksessa (poikkeustilan vaikutukset talouteen ja ihmisten ajatteluun) kasvavassa määrin merkittäviä jo lähitulevaisuudessa. Ilman lisäpääoman hakemista kehitysyhtiö ei pysty jatkamaan ilman lainoihin liittyvän asiakaspalvelun väliaikaista pysäyttämistä tilanteessa, jossa yhtiön palvelut tarjoavat kunnan kehittämiselle kasvavassa määrin hyviä mahdollisuuksia.


Kunnan virkamiesjohdon ja luottamuselinten kanssa on käyty alustavia ja luotaavia keskusteluja siitä, mikä lisäpääomituksen määrä voisi olla Kehitysyhtiölle. On valittu pienimmän pääomitusmäärän tie siten, että laskemalla vapautuvien pääomien ja ennakoitavissa olevien sitoumusten vaikutuksia yhteen pysäytykseltä välttymiseen riittäisi 70 000 euron suuruinen pääoma.

Hallitus päätti:
1. hakea Padasjoen kunnalta 70 000 euron suuruista sijoitusta kehitysyhtiöön
2. kirjata mahdollisen kunnalta saatavan sijoituksen oman pääoman lisäykseksi"

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää sijoittaa Padasjoen Kehitys osakeyhtiöön 70.000 euroa, jonka yritys kirjaa oman pääoman lisäykseksi.  

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Esteellisyydestään asian käsittelyyn Padasjoen Kehitys Oy:n hallituksen jäseninä ilmoittivat Ilkka Mertsalmi ja Petri Koivula. He poistuivat kokouksesta asiasta käydyn keskustelun sekä päätöksenteon ajaksi. 

Ennen asian käsittelyä kunnanhallitus kuuli asiantuntijana kehityspäällikkö Petri Jalkasta. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).