Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kullasvuori - Mainiemen ranta-alueen asemakaavan muutos

PADDno-2020-141

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kullasvuori-Mainiemen suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km Padasjoen keskustasta
pohjoiseen Päijänteen rannalla. Suunnittelualue ulottuu Padasjoen venesatamasta noin 2 km
Saunalahden pohjoisrannalle asti. Alue koskee pääosin rantavyöhykettä. Suunnittelualueella
sijaitsee muun muassa Padasjoen venesatama sekä Mainiemen sahan ympäristö sekä
leirintäalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 53 hehtaaria.

Alueella on voimassa useampia asemakaavoja, joista vanhin on ollut voimassa 15 vuotta.
Asemakaavojen toteutuminen ei ole edennyt toivotulla tahdilla ja tästä syystä Padasjoen
kunta ovat nähneet tarpeelliseksi päivittää alueen maankäyttösuunnitelmia. Asemakaavan
päivityksen tavoitteena on luoda paremmat edellytykset alueen kehittämiselle muun muassa
matkailun näkökulmasta.

Suunnittelualue koskee seuraavia kiinteistöjä (etelästä pohjoiseen):
576-404-9-24 576-404-9-199 576-404-12-2
576-404-12-35 576-404-12-36 576-404-17-6
576-404-17-12 576-404-17-11 576-404-17-14
576-404-17-13 576-404-17-13 576-404-17-4
576-404-17-3 576-404-17-2 576-404-17-1
576-410-7-48 576-410-7-111 576-410-7-110
576-410-7-109 576-410-7-105 576-410-7-106
576-410-7-107 576-410-7-108 576-410-7-103
576-410-7-104
Ja osaa kiinteistöistä: 576-404-9-197 576-404-12-2
576-404-35-1 576-410-7-112

Liitteenä on Kullasvuori - Mainiemen ranta-alueen muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä kaavaluonnos selosteineen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Kullasvuori - Mainiemen ranta-alueen asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää luonnoksesta viranomaislausunnot. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).