Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tilapäisen lainan myöntäminen Maakesken kylä ry:lle

PADDno-2020-86

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Marjatta Ojala on osoittanut kunnanhallitukselle seuraavan anomuksen: "Maakesken kylä on saanut Hämeen Ely-keskukselta 21.762 euroa avustusta (kokonaisbudjetti on 33.480 eur) Rientolan leikkipuiston rakentamiseen ja ympäristön ehostukseen. Suurin yksittäinen erä on leikkipuiston välineet ja pohjustuksen rakentaminen. Projekti on tarkoitus toteuttaa tulevan kesän aikana. Välineiden hankinta ym toteuttaminen vaatii kuitenkin ennen kuin voimme nostaa avustusrahaa, kassavaroja. Siksi pyydämmekin, että kunta voisi antaa meille tilapäistä kassalainaa maksimi 15 000 eur, jonka maksaisimme takaisin heti, kun saamme nostettua avustusta."

ELY-keskuksen 18.12.2019 antama päätös on toimitettu kunnalle. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää, että se myöntää Maakesken kylä ry:lle 15.000 euron suuruisen korottoman lainan selosteosassa esitettyyn hankkeeseen seuraavin ehdoin: 

1. Lainasta laaditaan velkakirja, jonka allekirjoittavat Maakesken kylä ry:n viralliset allekirjoittajat ja 

2. yhdistys maksaa lainan kunnalle kokonaisuudessaan takaisin välittömästi sen jälkeen, kun ELY-keskus on maksanut yhdistykselle hankkeeseen myönnetyn avustuksen loppusuorituksen, kuitenkin viimeistään 31.12.2020. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pirkka Ahola ilmoitti esteellisyydestään Päijänne-Leader ry:n puheenjohtajana ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00