Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Luontopolun rakentaminen kiinteistölle Suotarinne 576-404-3-461

PADDno-2020-85

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Puistopuutarhuri Tuija Puranen on osoittanut kunnanhallitukselle seuraavan esityksen. "Esitän kunnanhallitukselle luontopolun rakentamista kunnan omistamalle Suotarinteen kiinteistölle. Polku sekä täydentää viereiselle Luukonhaan kiinteistölle rakentuvaa puulajipuiston virkistysaluekokonaisuutta, että toimii itsenäisenä ns. rengasreittinä, jonne on yhteys Päijänne- Ilves -polulta.

Uuden polun aiheena on monikäyttömetsä. Polulla esitellään nykyaikaista metsänkäyttöä missä yhdistyy puuntuotanto, virkistyskäyttö ja monimuotoisuuden turvaaminen. “Tavallisessa talousmetsässä” kulkevaan luontopolkuun on esitetty asukastoive kunnan ympäristösihteerille.

Suotarinteelle suunnitellun uuden polun pituus on n. 700m. Polut yhdistyvät Luukonhaan kiinteistön puolen polkuihin mahdollistaen koko Luukonhaan virkistysalueen kiertämisen metsäpolkuja pitkin. Polun raivaamista, reitin merkkaamista ja yksinkertaisia penkkejä lukuun ottamatta alueelle ei ole tarkoitus tehdä muita rakenteellisia muutoksia. Penkit tulevat kahdelle “piknik” -paikalle, missä palveluina tarjotaan istuimen lisäksi esteettinen lähimaisema.

Polusta on keskusteltu MHY:n Marko Leppälän kanssa ja alueelle suunnitellut metsänhoitotoimenpiteet on tarkastettu metsäsuunnitelmakartasta. Lähivuosina alueelle suunnitellut harvennushakkuut ja pienialaiset uudistushakkuut eivät ole ristiriidassa polun käyttötarkoituksen kanssa taikka päinvastoin. Metsätalouden ollessa polun aiheena se saa myös alueella näkyä."

Liitteestä ilmenee polun sijainti. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus hyväksyy puistopuutarhurin esityksen luontopolun rakentamisesta tilalle Suotarinne 576-404-3-461. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00