Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Viemärilaitoksen hoitaja

PADDno-2020-90

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen viemärilaitosta hoitaa vastuullisena henkilönä puhdistamonhoitaja. Hänen toimintakenttänsä on viime vuosien aikana laajentunut siten, että hän vastaa kaikista viemärijärjestelmien osien toiminnasta vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella kunnan alueella. 

Viemärilaitos koostuu jätevedenpuhdistamosta, runkoviemäreistä sekä jätevedenpumppaamoista sekä näiden ylläpitoon ja korjauksiin kuuluvista rakennuksista sekä kalustoista. Myös hälytinlaitteistot, tietokoneohjelmat  ja ohjelmien vaatima tieto- ja muu konekanta kuuluvat viemärilaitoksen omaisuuteen.

Vastuuseen ja tehtäväkenttään nähden puhdistamonhoitajan tehtävänimike ei vastaa nykyistä työnkuvaa, vaan totuuden mukainen nimike olisi viemärilaitoksen hoitaja. Viemärilaitoksen hoitajalla on kokonaisvastuullinen toimi. Hoitaja vastaa koko viemärilaitoksen toiminnasta taloudellisine vastuineen sekä esimiesvastuineen.

Viemärilaitoksen hoitajan tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

 • viemäriverkostoon ja koneistoihin sekä muihin prosesseihin liittyvien saneerauksien tarvesuunnittelu ja tilaaminen
 • jälkiliittymien toteutus
 • jäteveden puhdistamisen prosessin toimivuudesta vastaaminen
 • jäteveden siirtoon liittyvistä pumppamojen sekä verkostojen ennakkohuolloista vastaaminen
 • näytteenotot puhdistamolla ja verkostoissa
 • olla ympäristöviranomaisten yhteyshenkilö yhdessä kunnan terveystarkastajien sekä ympäristösihteerin kanssa
 • raportointi viranomaisille
 • käyttömestarin sijaisena toimiminen hänen lomiensa aikana puhdasvesipuolella
 • tekninen päivystys

Viemärilaitoksen toiminta on luvanvaraista ja viranomaisten toimesta tiiviisti valvottua toimintaa. Sen hoitaminen on erittäin vastuunalaista työtä, josta tulisi saada asianmukainen korvaus. 
Hallintosäännön 42§ mukaan kunnanhallitus päättää viran perustamisestaja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta esittään kunnanhallitukselle  puhdistamon hoitajan tehtävänimikkeen muutosta viemärilaitoksen hoitajaksi edellä mainituin ehdoin. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan esittelytekstin mukaan. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00