Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus ja hallintosääntö

PADDno-2020-278

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hallintopäällikkö Merja Saasmo on osoittanut yhteistyökunnille seuraavan kirjeen: "Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 9.9.2020 käsitellyt kuntien välistä yhteistoimintasopimusta (§ 40) ja hallintosääntöä (§ 41). Sopimus ja hallintosääntö päätettiin lähettää kuntiin hyväksyttäväksi 2.10. mennessä ja edelleen maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.  Pyydämme kunnilta ilmoitusta siitä, hyväksyvätkö ne Päijät-Hämeen pelastuslaitosta koskevan yhteistoimintasopimuksen ja laitoksen johtosäännön esitetyssä muodossa. Ilmoitukset 2.10. mennessä osoitteella Päijät-Hämeen pelastuslaitos hallintopäällikkö Merja Saasmo Mannerheiminkatu 24 15100 LAHTI tai sähköpostitse phpela@phpela.fi."

Yhteistoimintasopimus ja hallintosääntö ovat liitteinä. Muutetut kohdat on merkitty punaisella värillä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus ilmoittaa hyväksyvänsä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen uuden yhteistoimintasopimuksen ja hallintosäännön. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00