Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen

PADDno-2020-277

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Maakuntajohtaja Laura Leppänen ja hallintojohtaja Jari Paakkunainen ovat osoittaneet Päijät-Hämeen liiton jäsenkunnille seuraavan kirjeen: "Päijät-Hämeen liiton nykyinen perussopimus tuli voimaan 1.7.2019.
Kuntalain §:n 55 mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella (perussopimuksella). Lisäksi kuntalain §:n 57 mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnasta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta.

Maakuntahallitus on 7.9.2020 käsitellyt asiaa. Valtioneuvoston päätöksen VM/2019/111 mukaisesti Iitti liittyy osaksi Päijät-Hämeen maakuntaa 1.1.2021. Perussopimuksen kuntaluettelo tulee päivittää tältä osin ajan tasalle. Lisäksi perussopimukseen tulee sisällyttää kuntalain edellyttämät kohdat alijäämän kattamisesta, talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä sekä raportoinnista jäsenkunnille. Liitteenä on luonnos uudesta perussopimuksesta. Lisäykset on merkitty punaisella värillä. Ote asiaa koskevasta valtuuston päätöksestä pyydetään toimittamaan Päijät-Hämeen liittoon 30.10.2020 mennessä."
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen liitteen mukaisena. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).