Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Leimikon myyminen / oikaisuvaatimus

PADDno-2020-241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Metsäasiantuntija Marko Leppälä Mhy Päijät-Häme: "Tällä kertaa kunnan leimikkoon tuli määräaikaan mennessä kolme tarjousta. Tarjouksen tekivät Upm, Biowatti ja Mhy:n korjuupalvelu. Versowood ilmoitti hyvissä ajoin, että leimikko on liian kuitupuuvoittoinen heidän hankintaan ja Metsä Groupin ostaja ilmoitti myöhöstyneensä tarjouksen teosta. Muista ostajista ei kuulunut mitään tämän leimikon osalta.

Hintataso tarjouksissa on tämän hetken markkinahintojen mukainen, yleisesti hintataso on pysynyt vakaana jo pidemmän aikaa. Tarjoukset ovat hyvin lähellä toisiaan, kaikissa tarjouksissa juurikäävän torjuntakustannukset menevät ostajalle. Biowatti hakkaisi kaikki kuidut energiarangaksi ja keräisi vielä kokopuuna pienemmät rungot soveltuvin osin. Tästä johtuen Biowatin tarjouksessa on kuutioita enemmän kuin leimauksessa. Vertailuun on lisätty laskennallinen määrä kuusilahokuitua. Vertailussa Mhy:n korjuupalvelun ja Biowatin ero on erittäin pieni vain 24€ korjuupalvelun hyväksi.

Tasaisesta kilpailusta johtuen tein vertailun myös historiatietoa hyödyntävällä katkonta-aineistolla, tämä järjestelmä siis ennustaa kuinka hyvin eri ostajat katkovat tukkia kyseisenlaisista leimikoista. Tässä vertailussa Mhy:n korjuupalvelu nousi selkeämmin korkeimmaksi tarjoukseksi, ennen Biowattia.Sopimusbonuksia en ole syöttänyt vertailuun. Vertailuun on huomioitu asiat, jotka tuloutuvat viimeistään loppumittaustodistuksella. Arvio Upm:n puukauppabonuksesta on 4303,50€ ja Mhy korjuupalvelun palvelusopimusalennukset olisi arviolta 2100€.

Edellä mainituin huomioin suosittelen hyväksymään Mhy korjuupalvelun tarjouksen."

Kartta, leimausseloste sekä tarjousvertailut liitteinä. 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Mhy:n korjuupalvelun tarjouksen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

UPM -Kymmene Oyj Metsä / metsäasiakaspäällikkö Matti Koskela on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä § 133 / 2020. Oikaisuvaatimus on liitteenä. 

Liitteenä on jaettu myös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 17.11.2017 antama päätös vastaavassa asiassa.  

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä UPM-Kymmene Oyj:n oikaisuvaatimuksen seuraavin perustein:

 1. Myyntipäätös pohjautuu tarjouspyynnössä esitettyihin perusteisiin. Tarjouspyynnössä ei ollut mainintaa mahdollisista kaupan bonuksista. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 17.11.2017 antanut päätöksen nro 17/0722/3, jonka mukaan bonuksia ei tule laskea kauppahintaan, ellei tarjouspyynnössä ole asiaa erikseen mainittu. Hallinto-oikeuden mukaan tarjoajien on voitava luottaa siihen, että tarjousten vertailu tehdään tarjouspyynnössä ilmoitetuilla perusteilla.  Bonuksen laskeminen mukaan kauppahintaan olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun. 
 2. Liitteissä on kunnan leimikon historiatietoon perustuvan vertailun pohjatiedot, eli järjestelmä tekee arvion perustuen kunkin ostajan tiettynä ajanjaksona hakkaamista leimikoista huomioiden puuston järeyden, puulajin ja hakkuutavan. Vertailujaksolla Mhy:n puunvälityksen kauppojen keskikoko on 489m3 ja Upm:n 1152m3.
 1. Tarjoukset tuli toimittaa suljetussa kuoressa Padasjoen kunnan tekniselle johtajalle, joka otti ne vastaan. Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija suoritti tarjousten teknisen vertailun ja kunnanhallitus teki asiassa päätöksen. Yksi Metsänhoitoyhdistyksen tärkeimmistä rooleista on metsänomistajien edunvalvonta. Puukauppakilpailutuksessa yhdistys suosittelee aina kauppaa korkeimman tarjouksen tehneen toimijan kanssa, johon on jopa korostettu vastuu. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

 Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:                            

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään vuosittain vahvistettava oikeudenkäyntimaksu, joka vuonna 2019 on suuruudeltaan 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi. Lisäksi on eräitä asiaryhmiä, joissa maksua ei peritä, esimerkiksi sosiaaliasiat, lastensuojeluasiat ja mielenterveysasiat..

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.