Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ero luottamustehtävistä / Eerika Suokas sekä uuden valtuutetun ja sivistyslautakunnan jäsenen nimeäminen

PADDno-2019-164

Perustelut

Eerika Suokas on 25.11.2019 osoittanut kunnanvaltuustolle seuraavan anomuksen: "Anon eroa Padasjoen kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton johdosta."   Suokas toimii valtuustossa sekä sivistyslautakunnassa. 

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuuston puheeenjohtaja kutsuu vaalikelvottomaksi tulleen valtuutetun sijaan asianomaisen ryhmän ensimmäisen varavaltuutetun. 

Sivistyslautakunnan kokoonpano on seuraava:

Kati Liikonen, pj. (Kirsi Pykälistö)                                       

Antti Härkönen vpj. (Paavo Luukka)

Miikka Ounila (Heikki Toivonen)

Eerika Suokas (Sanna-Maria Laine)

Hilkka Ahokkanen (Juhani Ahokkanen)

Susanna Korelin (Suvi Korelin) 

Jarmo Lahtinen (Janne Rajala)

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen myöskään lautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään kuntalain 72 §:ssä seuraavasti:

Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mu­kaisesti sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

   

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. myöntää Eerika Suokkaalle eron Padasjoen kunnan luottamustoimista,

2. nimeää uuden jäsenen sivistyslautakuntaan ja

3. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Suokkaan tilalle valtuutetuksi Timo Talasvirran.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Käsitellyt asiat